Vad Minns Du? Vecka 18: Question Preview (ID: 9381)


Below is a preview of the questions contained within the game titled VAD MINNS DU? VECKA 18: Repetition .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Hur många g går det på ett kg?
a) 1000
b) 10
c) 100
d) 1

Hur många g går det på ett hg?
a) 100
b) 1
c) 10
d) 1000

Vad hette sångaren som sjöng
a) Otis Redding
b) Mick Jagger
c) Cliff Richard
d) Bob Dylan

Hur många hg går det på ett kg?
a) 10
b) 1
c) 100
d) 1000

Vad betyder ordet attrahera?
a) Att två föremål dras till varandra, t.ex. två magneter med olika sidor mot varandra.
b) Att två föremål stöter bort varandra.
c) Att elektroner färdas i en strömkrets.
d) Att man lagar något.

Vilket av följande ämnen dras till magneter?
a) nickel
b) aluminium
c) krita
d) sten

Vad betyder ordet repellera?
a) När lika magnetsidor möts (+ och + eller - och -) så stöter de bort varandra.
b) Att magneter dras till varandra.
c) Att elektroner färdas i en strömkrets.
d) Innebär att man lagar något.

Vad betyder ordet kondensera?
a) När vattenånga omvandlas till flytande vatten.
b) När vatten omvandlas från flytande till is.
c) När vatten börjar koka.
d) När flytande vatten övergår till gas.

Vad är ett verb?
a) Ord för något man gör.
b) Ord för städer.
c) Ord för saker och ting. Kan sätta en, ett eller flera framför
d) Ord som beskriver hur något ser ut eller är.

Vilket finskt ord betyder bastu?
a) sauna
b) basta
c) hettarisparyggen
d) Hyva ilta

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 9381 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register