உடல் உறுப்புகள் அறிவோம் Question Preview (ID: 8952)


Students! You May Play This Game With Your Parents Or Use The Print Out Of The Body Parts Flash Cards Given To You For Reference.[print questions]

What do we see with?
a) கண்
b) காது
c) பாதம்
d) கை

What do we hear with?
a) கண்கள்
b) பாதம்
c) காது
d) மூக்கு

What is the Tamil word for face?
a) மூக்கு
b) முதுகு
c) முடி
d) முகம்

We can smell flowers using this.
a) மூக்கு
b) முகம்
c) கை
d) கால்

What is the Tamil word for Elbow?
a) முழங்கால்
b) முழங்கை
c) முகம்
d) பாதம்

We chew our food using our........?
a) மூக்கு
b) முதுகு
c) பாதம்
d) பற்கள்

I comb my long beautiful hair. Hair is called ............ in Tamil.
a) தலைமுடி
b) பாதம்
c) தலை
d) பற்கள்

My feet are called ...................... in Tamil.
a) கை
b) பாதம்
c) பற்கள்
d) முகம்

In the term உடல் உறுப்புகள் what does "உடல்" mean?
a) Me
b) Body
c) Parts
d) Legs

In the term உடல் உறுப்புகள் what does "உறுப்புகள்" mean?
a) Parts
b) Body
c) Teeth
d) legs

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 8952 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register