Joodse Geschiedenis 7: Question Preview (ID: 8335)


Below is a preview of the questions contained within the game titled JOODSE GESCHIEDENIS 7: Vragen Bij: Inleiding In De Joodse Geschiedenis, Hoofdstuk 7, Het Noordelijk Koninkrijk .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Hoeveel v.d.12 stammen vormden onder koning Jeroboam het Noordelijk Koninkrijk?
a) 10
b) 1
c) 12
d) 2

Wat is de naam v.h. Noordelijk Koninkrijk en wat is de naam v.h. Zuidelijk Koninkrijk?
a) Jisraël in het Noorden en Jehoeda in het Zuiden
b) Jehoeda in het Noorden en Filistijnen in het Zuiden
c) Jeroboam in het Noorden en Rechoboam in het Zuiden
d) Assyrië het Noorden en Jisraël in het Zuiden

Wanneer werd het noordelijk koninkrijk Jisraël definitief veroverd?
a) 722 v.d.g.j.
b) 922 v.d.g.j.
c) 586 v,d.g.j.
d) 1000 v.d.g.j.

Wat was de hoofdstad van het koninkrijk Jisraël?
a) Samaria
b) Jeroesjalajim
c) Bet El
d) Damascus

Hoelang heeft het koninkrijk Jisraël ongeveer bestaan?
a) 200 jaar
b) 19 jaar
c) 722 jaar
d) 100 jaar

Wie vielen het koninkrijk Jisrael aan en hebben het vervolgens veroverd?
a) Assyriërs
b) Babyloniërs
c) Filistijnen
d) Bewoners van Jehoeda

Waarom was koning Achav een slechte koning voor Jisraël?
a) Hij voerde de afgodendienst weer in
b) Hij maakte de profeet Elijahoe onderkoning van Jisraël
c) Hij zette alle Baäl priesters het land uit
d) Hij verbood de Benee Jisraël naar de berg Carmel te komen

Wat zeiden de ware profeten tegen de mensen van Jisraël en Jehoeda?
a) Alle drie goed
b) Zij herinnerden hen aan het Verbond tussen de Benee Jisraël en God
c) Zij onderwezen hen de mitswot
d) Zij waarschuwden hen niet net als de andere volken te worden

Wat zeiden de valse profeten die door Jisraël en Jehoeda trokken?
a) Wij kunnen spreken met de doden en jullie zieken genezen.
b) Alle drie goed
c) Wij kunnen zorgen dat er voldoende zon en regen is voor een goede oogst
d) Wij kunnen zorgen dat jullie niet zo zwak als de andere volken worden

In welke plaats profeteerde de profeet Amos?
a) In Beet-El in het koninkrijk Jisraël
b) In Jeroesjalajim in het koninkrijk Jehoeda
c) In Samaria in het koninkrijk Jisraël
d) In Damascus in het koninkrijk Jisraël

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 8335 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register