Algoritmusok: Question Preview (ID: 7817)


Below is a preview of the questions contained within the game titled ALGORITMUSOK: Az Ipari Szakkozepiska Es Gimnazium Tanuloinak .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mit nevezünk változónak?
a) Ez mindig változó
b) Azt az adatot, amit bekérünk a felhasználótól
c) Névvel és típussal megjelölt tárolóegységet
d) Névvel ellátott tárolóegységet

Melyik típust nem használjuk a C# nyelvben?
a) double
b) integer
c) string
d) bool

Melyik nem programozási nyelv?
a) C++
b) Pascal
c) wolrd
d) C#

Mely számokat válogathatjuk ki a következö feltétellel: if ((szam%2)!=0)
a) A kettővel osztható számokat
b) Amelyeknek a 2%-a nulla
c) Amelyeknek a 2%-a nem nulla
d) A páratlan számokat

Az alábbi példák közül melyikkel tudunk egy 19 elemü lebegöpontos számokat is tartalmazó tömböt deklarálni?
a) double [ ] tomb = new double[19]
b) int [ ] tomb = new double[19]
c) Random double= new Random(19)
d) double [ ] tomb = new tomb [ 19]

Mely logikai müveletet jelöli a következö szimbólum : &&?
a) VAGY
b) TAGADÁS
c) KIZÁRÓ VAGY
d) ÉS

A felsoroltak közül melyik nem ciklus típus?
a) Előltesztelös
b) Többváltozós
c) Számlálós
d) Hátultesztelös

A Form mely elemére igaz az állítás: a lista egyik elemét választhatjuk ki vele?
a) RadioButton
b) ListBox
c) CheckBox
d) TextBox

Mely tulajdonság segítségével tudunk egy ComboBoxhoz elemeket hozzáadni?
a) Properties
b) Size
c) Items
d) Add

Melyik kódrészlet hibás?
a) MessageBox.Show(szam)
b) do(i<0)
c) TextBox1.Text=a+b
d) tomb[i]=tom[i-1]+tomb[i-2]

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 7817 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register