6 IMLA: Question Preview (ID: 6937)


Below is a preview of the questions contained within the game titled 6 IMLA: FLORYA COLLEGE .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?
a) Sevimli
b) Yazı
c) Bilgin
d) Sağlık

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
a) Kalemlerimden
b) kitaplık
c) Öğrenciler
d) Tahtayı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
a) Elindeki gazeteyi sessizce okuyor.
b) Tatilde buz pateni yapmak stiyor.
c) Sevinçten ne yapacağını bilmiyor.
d) Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
a) Masa örtüsünün rengini beğenmedi.
b) Coğrafya sınavına büyük bir titizlikle hazırlandı.
c) Bu mevsimde denizin dibini göremezsin
d) Kalemimin ucunu açıp yerime oturdum.

Bıçağı kelimesindeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
a) Ali kitabı bana verdi.
b) Defteri ona ver.
c) Babam bana sitem etti.
d) Öğretmene seni sorduk.

soguk kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a) Bana her zaman soğuk davranıyor
b) Hava soğuk dışarı çıkmayın.
c) Soğuk soğuk meyveleri yersen karnın ağrır.
d) Bu duvarlar çok soğuk.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
a) Herkese nazik, sevecen davranır.
b) Bunları her gün söyler.
c) Konuyu ona buna anlatma.
d) Iyi kötü para kazandık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
a) Üniversite’de okumaya gönlü yok.
b) Fikrimi soran olmadı.
c) Sonunda sabrımı taşırdılar
d) Resim dersini çok seviyorum.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü düşmesi meydana gelmez?
a) Ağız
b) Böcek
c) Gönül
d) Sabır

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
a) Tepecik
b) Sıcacık
c) Ömre
d) Küçücük

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 6937 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register