Kelaynak 74 Question Preview (ID: 61204)


Tam Mikrop. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi vankomisine intrinsik (yapısal) dirençli değildir?
a) Enterococcus faecalis
b) Enterococcus gallinarum
c) Lactobacillus casei
d)

Anaerop bakterilerin primer izolasyonunda fenil etil alkol besiyeri kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gram(+) bakterilerin üremelerini baskılaması
b) Fakültatif Gram(-) basillerin üremelerini baskılaması
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzey dezenfeksiyonda kullanılan bir biyosittir?
a) % 70 lik etil alkol
b) İyodofor
c) % 7.5 lik hidrojen peroksit
d)

Aşağıdakilerden hangisi Staphylococcus aureus da pozitif olarak saptanmaz?
a) PYR reaksiyonu
b) Mannitol fermentasyonu
c) Polimiksin B direnci
d) Termostabil endonükleaz

Proteuslar hangi özellikleri ile üriner sistem enfeksiyonunda böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırır?
a) H2S oluşturma
b) Fimbria
c) Üreaz
d)

Toplumdan kazanılmış pnömoni etkeninin en sık görülen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koagülaz testinin pozitif olması
b) DNAaz testinin pozitif olması
c) Optokine duyarlı olması
d)

Aşağıdaki bakterilerden hangisi safrada erime testinin pozitif olmasıyla diğerlerinden ayırt edilir?
a) Viridans streptokoklar
b) Pnömokoklar
c) Enterokoklar
d)

Kanlı agara düz bir hat boyunca β-hemolizli Staph aureus ve bu hatta dik olarak test edilen bir Streptokok türü ekilmiştir. Normal atmde inküb sonrasında her iki çizginin kesiştiği bölgede testedilen baktrye doğru hemoliz artışı izlenmekte.Bu S türü?
a) S. pneumoniae
b) S. agalactiae
c)
d)

Aşağıdaki bakterilerden hangisi tarafından oluşturulan ishalde, dışkının fosfat tamponu içinde +4 °C de zenginleştirilmesi etkenin izolasyon şansını artırır?
a) Shigella sonnei
b) Clostridium perfringens
c) Yersinia enterocolitica
d)

Aşağıdaki bakterilerden hangisinin üreaz aktivitesi bulunMAZ ?
a) Proteus mirabilis
b) Yersinia enterocolitica
c) Klebsiella pneumoniae
d) Klebsiella rhinoscleromatis

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 61204 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register