Kelaynak 73 Question Preview (ID: 61199)


Tam Mikrop. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Aşağıdaki bakterilerden hangisi, koyun kanlı agarda tam ve kısmi hemolizden oluşan çift hemolize yol açar?
a) Listeria monocytogenes
b) Streptococcus agalactia
c) Bacillus cereus
d) Clostridium perfringens

İnsanlarda çoğunlukla hayvan ısırığına bağlı olarak enfeksiyonlara yol açan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kingella
b) Rickettsia
c) Pasteurella
d) Nocardia

Parenteral beslenme sıvıları, tıbbi cihazlar ve damar içi kateterler gibi gereçlerin kolonizasyonu nedeniyle fungemi etkeni olarak en sık izole edilen mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Malassezia pachydermatis
b) Candida parapsilosis
c)
d)

Rhizopus cinsinin eşeysiz spor yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Blastospor
b) Artrospor
c) Klamidospor
d) Sporangiospor

Genellikle düşük virulanslı bir tür olarak bilinen ve amfoterisin B ye olan direnci nedeniyle fungemilerde önem kazanan Candida türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) C. lusitaniae
b) C. albicans
c) C. krusei
d) C. parapsilosis

İnfluenza virusuna ait, I. hemaglütinin, II. nöraminidaz, III. nükleokapsid, IV. RNA polimeraz antijenik yapılarından hangileri, İnfluenza virusu A, B, C tiplerinin ayrılmasında kullanılır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II

Aşağıdaki viruslardan hangisi hücre kültüründe üremez?
a) Ebolavirus
b) Poliovirus
c) Rotavirus
d) Hepatit C virusu

İmmün yetmezlikli bir hastadan alınan balgam örneğinde asit-fast boyama yöntemiyle tanı konulabilecek parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Isospora belli
b) Cryptosporidium parvum
c) Dicrocoelium dendriticum
d)

Malaryanın yaşam siklusunda ilk şizogonik çoğalma, aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir?
a) Sivrisineğin midesinde
b) Sivrisineğin tükürük bezlerinde
c) İnsan karaciğer parankimal hücrelerinde
d) İnsan eritrositlerinde

Kaşıntılı dermatit, subkutan nodüller, keratit ve eozinofili ile karakterize, kornea ya da ön kamarada, deride mikrofilarya ve nodüllerde erişkin formlarıyla tanı konulabilen parazit aşağıdakilerden hangisidir?
a) Wuchereria bancrofti
b) Brugia malayi
c) Dirofilaria immitis
d) Onchocerca volvulus

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 61199 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register