Kelaynak 72 Question Preview (ID: 61198)


Tam Mikrop. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Toksoplazmozis tanısında serolojik sonuçların performansı ve yorumlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Spesifik IgG primer enfdan sonra 4 haftada oluşur
b) IgG avidite primer enfeksiyondan sonra giderek yükselir
c) Bir tane serum örneğinden enf nun ne zaman oluştuğu belirlemek zordur
d) IgM varlığı her zaman yeni kazanılmış bir enfeksiyonu gösterir

İntestinal yerleşimli bir protozoon olan Cyclospora cayetanensis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi ilk olarak tercih edilmelidir?
a) Kinin
b) Trimetoprim-sülfametoksazol
c) Metronidazol
d) Mebendazol

Aşağıdakilerden hangisi bir doku nematodu değildir?
a) Wuchereria bancrofti
b) Dracunculus medinensis
c) Brugia malayi
d) Trichuris trichiura

İmmün yetmezlikli hastalar için aşağıdaki parazitlerden hangisi ölümcül enfeksiyona yol açabilir?
a) Toxoplasma gondii
b) Enterobius vermicularis
c) Entamoeba coli
d) Sarcoptes scabiei

Aşağıdaki parazitlerden hangisi eritrosit içindeki görünümü nedeniyle malarya türleriyle karıştırılır?
a) Leishmania donovani
b) Trypanosoma brucei gambiense
c) Sarcocystis spp.
d) Babesia microti

Pre-eritrositer şizogoni evresinden sonra tekrar karaciğere dönerek hipnozoit formda kalabilen, bu nedenle de relapslarla seyreden sıtma etkenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Yalnızca Plasmodium falciparum
b) Plasmodium vivax ve Plasmodium ovale
c)
d)

Ticari olarak geliştirilen “hızlı tanı testi” uygulamasından yarar sağlanamamış paraziter hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amebiazis
b) Giardiazis
c) Acanthamoebiazis
d) Sıtma

Nazofarenks, göz ve sinüsler bölgesinde yara miyazisine neden olan fakültatif etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lucilia spp.
b) Oestrus ovis
c)
d)

Aşağıdaki bakterilerden hangisi fagolizozom oluşumunu inhibe ederek immün sistemden kaçınır?
a) Legionella pneumophila
b) Listeria monocytogenes
c)
d)

Terminal kompleman komponentleri eksik olan hastalarda, aşağıdakilerden hangisine bağlı enfeksiyonlar sık görülür?
a) Salmonella typhi
b) Streptococcus pyogenes
c) Neisseria meningitidis
d) Staphylococcus aureus

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 61198 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register