Opposites And Feelings - Group 2 Question Preview (ID: 61093)


This Test Contains Mandarin Terms In Opposite Words And Feelings. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

The elephant is big.
a) Da xiang shi da de.
b) Laoshu shi da de.
c) Da xiang shi xiao de.
d) Laoshu shi xiao de.

Beautiful and ugly
a) Chou de he meili de
b) Meili de he chou de
c) Chou de
d) Meili de

Ta meiyou shijian
a) He has no time.
b) He has time.
c) to have time
d) no time

To be thirsty
a) Wu liao
b) Haipa
c) E
d) Kou ke

Heiye shi heian de.
a) The night is bright.
b) The day is dark.
c) The night is dark.
d) The day is bright.

Tai da le.
a) It's too big.
b) It's too small.
c) It's medium.
d) It's large.

Wo da wangqiu.
a) I play basketball.
b) I play table tennis.
c) I play volley ball.
d) I play tennis.

Nian lao de he nianqing de
a) Fat and thin
b) Young and old
c) Old and young
d) Thin and fat

Expensive and Cheap
a) Zhe lianjioa che ting gui de
b) Zhe zhang baozhi ting pianyide
c) Gui de he pianyi de
d) Meili de he chou de

I'm afraid
a) Wo bu Haipa
b) Wo haipa
c) You shijian
d) Ta you shijian

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 61093 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register