Panimula, Gitna At Wakas Question Preview (ID: 61072)


Nagagamit Ang Angkop Na Mga Pahayag Sa Panimula, Gitna, At Wakas Ng Isang Akda. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Ipinahuli ni Datu Batumbakal si Duke at ito ay pinapugutan ng ulo. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) Ipinahuli
b) Ito ay pinapugutan ng ulo
c) Ipinahuli ni Datu Batumbakal
d) Walang ginamit na hudyat

Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring iyon, hindi nalingid kay Datu Batumbakal ang pagtatago ng dalawa. Ang pahayag na ito ay nasa anong bahagi ng akda?
a) Panimula
b) Gitna
c) Wakas
d) Wala sa nabanggit

Sa huli, ito ang naging dahilan para tawagin ang lugar na pinagtagpuan ni Maria at Duke bilang ang lalawigan ng Marinduque. Ang pahayag na ito ay nasa anong bahagi ng akda?
a) Panimula
b) Gitna
c) Wakas
d) Wala sa nabanggit

Noong unang panahon, maraming taon na ang nakalipas, ang mga lalawigan ng Camarines, Mindoro at Timog Kanlurang bahagi ng Laguna ay nasasakop ng barangay ng Batangas. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) Noong unang panahon
b) maraming taon
c) ang mga lalawigan
d) nakalipas

Magmula noon ay hindi na nakita si Duke. Labis na nalungkot at nangulila si Mutya Maria. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) noon
b) Labis na
c) Magmula noon
d) Labis na nalungkot

Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring iyon, hindi nalingid kay Datu Batumbakal ang pagtatago ng dalawa. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) nalingid
b) ang pagtatagpo
c) pangyayaring iyon
d) Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring iyon

Noong unang panahon, maraming taon na ang nakalipas, ang mga lalawigan ng Camarines, Mindoro at Timog Kanlurang bahagi ng Laguna ay nasasakop ng barangay ng Batangas. Ang pahayag na ito ay nasa anong bahagi ng akda?
a) Panimula
b) Gitna
c) Wakas
d) Wala sa nabanggit

Minsang nakita ng Datu si Duke sa palasyo, ito'y kaniyang kinagalitan at ipinagtabuyang palabas. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) Minsang nakita
b) Sa palasyo
c) Ito'y kaniyang kinagalitan
d) Walang ginamit na hudyat

Sa huli, ito ang naging dahilan para tawagin ang lugar na pinagtagpuan ni Maria at Duke bilang ang lalawigan ng Marinduque. Alin sa pahayag ang ginamit na hudyat sa pagtukoy sa bahagi ng akda?
a) ito ang naging dahilan
b) Sa huli
c) pinagtagpuan
d) lalawigan ng Marinduque

Magmula noon ay hindi na nakita si Duke. Labis na nalungkot at nangulila si Mutya Maria. Ang pahayag na ito ay nasa anong bahagi ng akda?
a) Panimula
b) Gitna
c) Wakas
d) Wala sa nabanggit

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 61072 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register