Kelaynak 51 Question Preview (ID: 60906)


Asd. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

40 yaş erkek, parmağnda merkezi ülsere olmuş, kr granülomatöz bir lezyon ile başvuruyor. Önce şarbondan şüphelenilen hstnın öyküsünde hayvancılık yaptığı ve koyunlardan birinde benzer bir lezyon olduğu öğreniliyor. Ayırıcı tanı için en olası virus?
a) Cowpox virus
b) Tanapox virus
c) Orf virus
d) Variola virus

Sokak köpeği t.dan bacağından ısırılan 32 yaş E hasta. Köpek bulunamamış. Hstya 8 yıl önce 5 doz HDCV aşısı ve insan kaynaklı kuduz immüngl yapıldığı öğreniliyor. Yara yeri su ve sabunla yıkanan hasta için bu aşamadan sonra en uygun yaklaşım?
a) 0 ve 3. günlerde olmak üzere 2 doz HDCV aşısı uygulanmalıdır
b)
c)
d)

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan bir asetilkolinesteraz inhibitörüdür?
a) Neostigmin
b) Fizostigmin
c) Rivastigmin
d) Piridostigmin

Aşağıdakilerden hangisi sigara bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve α4-β2 alt tipindeki nikotinik kolinerjik reseptörler üzerinde parsiyel agonistik etkisi olan bir ilaçtır?
a) Bupropion
b) Vareniklin
c)
d)

Proteinürisi, HTnu ve tip II diyabeti olan erişkin bir erkekte; serum üre, kreatinin ve K düzeyleri normal bulunuyor. Başka pat bulgusu olmayan bu hastada, tdvide aşağıdaki anti-hipertansif ilaç gruplarından hangisinin öncelikle seçilmesi en uygun?
a) β-blokörler
b) α1 selektif blokörler
c) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
d) Diüretikler

60 yaşındaki erkek hasta, tirotoksik kriz nedeniyle YB ünitesine alınıyor. Bu hastada, aşağıdaki tedavi seçeneklerinden hangisinin gastrointestinal sistemde etkili olarak dolaşımdaki tiroid hormonu seviyesini azaltması en olasıdır?
a) Metimazol
b) Kolestiramin
c) Lugol solüsyonu
d) Propranolol

Peptik ülser tedavisinde kullanılan ve feçesi siyaha boyayarak yanlışlıkla gastrointestinal sistem kanaması düşünülmesine neden olan en olası ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sükralfat
b) Bizmut subsitrat
c) Lansoprazol
d) Alüminyum hidroksit

Karaciğerde aktif metabolitine dönüştürülerek anti-paraziter etkisini gösteren ve yağlı yiyeceklerle alındığında emilimi artan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Albendazol
b) Levamizol
c) Niklozamid
d) Prazikuantel

48 yaş kadın, ellerinde 2 yıldır ara ara tekrarlayan soğukluk ve beyazlaşma. FMsi, serolojik tetkikleri ve tırnak yatağı kapileroskopisi normal bulunuyor. HTnu da olan bu hastada aşağıdaki antiHT ilaçlardan hangisinin kullanılması uygun değildir?
a) Kalsiyum kanal blokörü
b) Anjiyotensin reseptör inhibitörü
c) Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü
d) Nonselektif β-adrenerjik reseptör blokörü

I.Ameliyat sonrası ağrı kontrolünde opioidlere olan gereksinimi azaltmak için kullanılır II.Kronik kullanımda renal toksisite görülebilir III.Siklooksijenaz-2’ye selektivitesi yüksektir. Ketorolak ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur?
a) yalnız I
b) yalnız II
c) I ve II
d) yalnız III

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 60906 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register