Kelaynak 49 Question Preview (ID: 60891)


Qwe. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Aşağıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisinin damlacık yolu ile bulaşması en AZ olasıdır?
a) Adenovirus
b) SARS-CoV
c) Parvovirus B19
d) Norovirus

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde splenomegali görülmesi en AZ olasıdır?
a) Karaciğer sirozu
b) Miyelodisplastik sendrom
c) Enfeksiyöz mononukleozis
d) Gaucher hastalığı

Aşağıdaki muskarinik reseptör agonistlerinden hangisi postoperatif ileus, nörojenik ileus ve idrar retansiyonu tedavisinde kullanılır?
a) Betanekol
b) Karbakol
c) Pilokarpin
d) Sevimelin

Gastroözofagal reflü hastalığı (GERD) nedeniyle uzun süreli omeprazol kullanan 60 yaşındaki bir kadın hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin görülmesi en AZ olasıdır?
a) Akut interstisyel nefrit
b) Clostridium difficile gastroenteriti
c) Kalça kırıkları
d) Hipermagnezemi

Aşağıdakilerin hangisinde, özellikle yaşlı ve kardiyak komorbiditesi olan hastalarda, QT uzaması ve “Torsades de pointes” yapma riski bulunmaktadır?
a) Ampisilin
b) Azitromisin
c) Doksisiklin
d) Amikasin

Leishmaniazis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılmaz?
a) Sodyum stiboglukonat
b) Meglumin antimonat
c) Amfoterisin B
d) Dapson

Klorokin direncinin endemik olduğu bir bölgeye seyahat edecek bireylere, sıtmadan korunma amacıyla aşağıdakilerden hangisinin kullanılması en uygundur?
a) Doksisiklin
b) Amikasin
c) Eritromisin
d) Albendazol

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi sirozun neden olduğu portal hipertansiyonlu hastalarda varis kanamasını önleyerek etki gösterir?
a) Enalapril
b) Propranolol
c) Sildenafil
d) Kandesartan

4 hafta önce depresyon için paroksetin başlanan 42 yaşındaki erkek, kontrolde ilacını 4 haftadır düzenli kullğını şik.nin düzeldiğini, son 2 haftadır cinsel isteksizlik ve boşalamama yakınmalarını söylüyor. Seçilmesi gereken en uygun başka ajan?
a) Venlafaksin
b) Mirtazapin
c)
d)

Dislipidemi tedavisinde kullanılan ilaç ve bu ilacın plazma lipid düzeyleri üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Fibrik asit türevleri – Trigliserid düzeylerinde azalma
b) Kolestipol – LDL koll düzeylerinde azalma
c) Niasin – HDL koll düzeylerinde artma
d) Omega-3 yağ asiti esterleri – Trigliserid düzeylerinde artma

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 60891 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register