Kelaynak 46 Question Preview (ID: 60882)


Asd. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

I.Corynebacterium diphtheriae II.Bacillus anthracis III.Clostridioides difficile IV.Bordetella pertussis Bu bakterilerden hangileri enfeksiyon bölgesinde yalancı zar oluşturabilir?
a) II ve IV
b) I ve III
c)
d)

Önceden çok AB tdv si almış olan 65 yaş hst, y ateş ve titreme. Kan kültde oksidaz negatif, DNaz +, non-ferment gr negatif basil. Etken, sefalosporin, karbapenem, aminoglikozit ve florokinolonlara dirençli, bactrime yüksek tedavi dozunda duyarlı?
a) Burkholderia cepacia kompleks
b) Stenotrophomonas maltophilia
c) Pseudomonas aeruginosa
d)

Aşağıdaki toksin – bakteri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Letal toksin – Bacillus anthracis
b) Alfa toksin – Clostridium perfringens
c) Dermonekrotik toksin – Bordetella pertussis
d) Enterotoksin – Salmonella Typhi

Sterilizasyon ve dezenfeksiyona karşı direnç profillerine göre aşağıdakilerden hangisinde verilen mikroorganizmalar, en duyarlı olandan en dirençli olana doğru sıralanmıştır?
a) HIV – Staphylococcus aureus – Candida albicans – Pseudomonas aeruginosa – HPV
b) HPV – E.coli – Candida albicans – Enterococcus faecalis – HBV
c)
d)

Karanlık alan mikroskopisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Özel kondansatör içeren mikroskoplar ile uygulanır
b) Rezolüsyon gücü ışık mikroskopisine göre daha iyidir
c) Örnekte spiroket varlığının araştırılmasında kullanılır
d) Mikroorganizmaların iç yapılarının görülmesini sağlar

I.Serotip tayini II.Genotip tayini III.Viral yük tayini IV.Antikor titresi tayini Kronik hepatit C virus enf. tanısı almış bir hastada tedavi protokolünü ve süresini belirlemek için bu tetkiklerden hangilerinin birlikte istenmesi en uygundur?
a) III ve IV
b) yalnız II
c) II ve III
d)

Aşağıdakilerden hangisinin human papillomavirus tip-6 ve tip-11 ile ilişkili olması en az olasıdır?
a) Konjunktival papillomlar
b) Rekürren respiratuvar papillomatozis
c) Kondiloma aküminata
d) Epidermoid kist

Primer enfeksiyon sonrası monositlerde latent kalan herpesvirus aşağıdakilerden hangisidir?
a) HSV-2
b) EBV
c) CMV
d) VZV

Aşağıdaki parazitlerden hangisinin neden olduğu hastalığın tanısı için en uygun yöntem kas biyopsisidir?
a) Onchocerca volvulus
b) Trichinella spiralis
c) Toxoplasma gondii
d) Taenia saginata

Aşağıdaki protozoon enfeksiyonlarından hangisinin tanısında aside dirençli boyama yönteminin kullanılması en uygundur?
a) Cyclospora cayetanensis
b) Babesia microti
c) Trypanosoma brucei rhodesiense
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 60882 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register