Kelaynak 32 Question Preview (ID: 59621)


Asd.

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi normal insan florasında bulunmaz?
a) Acinetobacter
b) Candida
c) Corynebacterium
d) Coccidioides

60 yaşında erkek hasta yorgunluk ve ateş ile başvuruyor. 5 yıl önce valvüler protez implante edilen hastanın, FMde göğsünde peteşiler var. Kan kültde katalaz pozitif ve koagülaz negatif kok.Mannitolü fermente edemeyen ve novobiosine duyarlı bu etken?
a) Staphylococcus aureus
b) Staphylococcus saprophyticus
c) Staphylococcus epidermidis
d) Streptococcus pneumoniae

Aşağıdakilerden hangisi mikobakterilerin virulansı ile ilişkilidir?
a) Hücre duvar yapısının bileşimi
b)
c)
d)

Kedi ısırığını takiben gelişen diffüz selülit hastasının aspirasyon materyalinde gram negatif kokobasiller görülmüştür. Bu hastadaki en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b) Pasteurella multocida
c)
d)

75 yaşında diyabetli hasta, sol kulağında şiddetli ağrı var. Sol kulağında ödem ve pürülan akıntı saptanıyor. Yapılan kültürde gram negatif çomaklar, oksidaz pozitif, TSI agarda glukoz, laktoz ve sükrozu fermente etmeyen bakteriler. En olası etken?
a)
b)
c) Pseudomonas aeruginosa
d)

Özellikle Aspergillus türlerinin tanımlanmasında kullanılabilecek besiyeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Czapek-Dox agar
b)
c)
d)

Aşağıdaki mantar türlerinden hangisinin neden olduğu bir enfeksiyon kuşkusu durumunda klinik örnekler mutlaka klas II biyogüvenlik kabinlerinde incelenmeli ve işlenmelidir?
a)
b)
c) Coccidioides immitis
d)

Ateş, boğaz ağrısı ve yorgunluk şik ile başvuran 18 yaşında kız hastada enfeksiyöz mononükleozdan şüphelenilmektedir. Bu hastada tanının doğrulanması için aşağıdaki testlerden hangisi en uygundur?
a) Monospot testi
b) Atipik lenfositler yönünden kan yayması
c) Anti-VCA ve anti-EBNA antikor titrelerinin ölçümü
d)

Kaposi sarkom, primer efüzyon lenfoması ve multisentrik Castleman hastalığı ile ilişkili virus aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d) Human herpes virus 8

Özellikle sitomegalovirus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan, DNA polimeraz enzim inhibitörü antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asiklovir
b) Gansiklovir
c) Valasiklovir
d) Famsiklovir

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59621 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register