Kelaynak 19 Question Preview (ID: 59597)


Asd.

Aşağıdakilerden hangisi, birlikte kullanıldığında warfarinin antikoagülan etkisini artırabilir?
a) Barbitüratlar
b) Diüretikler
c) K vitamini
d) 3ncü kuşak sefalosporinler

Miyokart enfarktüsünde makroskobik bulguların en erken aşağıdaki zaman aralıklarının hangisinde ortaya çıkması beklenir?
a) 4 saat-24 saat
b)
c)
d)

Plasmodium vivax sporozoitlerinin karaciğer içinde gelişimlerinin durmasıyla oluşturdukları ve yıllar sonra paraziteminin tekrarlanmasına neden olan form aşağıdakilerden hangisidir?
a) Merozoit
b) Gametosit
c) Hipnozoit
d) Şizont

Aşağıdakilerden hangisi, akut faz proteinlerinden biri değildir?
a) C-reaktif protein
b) Romatoid faktör
c) Seruloplazmin
d) Transferrin

Enterik gram negatif bakterilerin serolojik tiplendirilmesinde kullanılan lipopolisakkarit yapıya sahip antijen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pili antijeni
b) Kirpik antijeni
c) O somatik antijen
d)

YB ünitesinde yatmakta olan 74 yaşındaki kadın hastada pnömoni gelişiyor. Alınan balgam örneğinde, gram negatif ve oksidaz negatif kokobasiller saptanıyor. En olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pseudomonas aeruginosa
b) Acinetobacter baumannii
c) Moraxella catarrhalis
d)

Seyahat sırasında karın ağrısı, ateş ve kanlı ishal gelişen kadın hastanın gaita kültüründe herhangi bir laktoz negatif koloni saptanMIyor. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Shigella flexneri
b) Vibrio cholerae
c) Enterotoksijenik E. coli
d) Campylobacter jejuni

Fagozom membranını hasara uğratarak sitoplazmada çoğalabilen bakteri cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Legionella
b) Listeria
c)
d)

Aşağıdaki klinik tablolardan hangisinin etkeni bir maya mantarıdır?
a) Pityriasis versicolor
b)
c)
d)

İnvaziv aspergilloz hastalarından en sık izole edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aspergillus fumigatus
b) Aspergillus flavus
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59597 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register