Kelaynak 06 Question Preview (ID: 59472)


Ofof.

Deride D vitamini sentezinin öncül maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 7-dehidrokolesterol
b) 25 hidroksi kk
c)
d)

Anemisi olmayan erişkin bir kişinin TA:120/80 mmHg, solunum sayısı: 16/dk, arteriyel PO2: 95 mmHg olarak belirleniyor. Normal fiziksel şartlarda, bu kişinin parmağından pulse oksimetreyle ölçülen O2 Hb satürasyon yüzdesinin kaç olması beklenir?
a) 97
b) 77
c) 85
d) 90

İstirahat hâlindeki aç bir insanda kalp kasının kullandığı temel enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yağ asitleri
b) Glukoz
c)
d)

Otoklava giremeyen kritik tıbbi cihazların sterilizasyonunda aşağıdaki kimyasallardan hangisinin kullanılması en uygundur?
a) Benzalkonyum klorid
b) Krezol
c) Etilen oksit
d) Klorheksidin

Bakterilerde RNA polimeraz enzimini kodlayan genlerde mutasyon olması durumunda aşağıdaki antibiyotiklerden hangisine karşı direnç gelişmesi en olasıdır?
a) Rifamisinler
b) Sulfonamidler
c) Kinolonlar
d) Makrolidler

Aşağıdakilerden hangisi hücre içi yaşayabilen bakterilerden biridir?
a) Pseudomonas aeruginosa
b) Haemophilus influenzae
c) Escherichia coli
d) Listeria monocytogenes

16 yaşındaki erkek hasta, üç gündür devam eden şiddetli diyare yakınması. Dışkıda bol lökosit ve eritrosit saptanıyor. Dışkı kültürü 42 oC ve mikroaerofilik ortamda inkübe edildiğinde, gram negatif, kıvrık ve hareketli basillerin ürediği görülüyor.
a) Shigella dysenteria
b) Campylobacter jejuni
c) Vibrio cholerae
d)

Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi nükleik asit sentezini inhibe ederek etki gösterMEZ?
a) Oseltamivir
b) Asiklovir
c) Lamivudin
d) Ribavirin

5 yaşında erkek çocuk. 38,7 oC ateş, iştahsızlık ve boğaz ağrısı. Ağız içinde, dilde ve bukkal mukozada ağrılı, ülseratif lezyonlar. 36 saat sonra el ve ayaklarda makülopapüler, ortası gri veziküllü, çevresinde eritem bulunan dök. 1 h sonra düzeliyor
a) Coxsackievirus A16
b)
c)
d)

Diyaresi olan bir hastanın dışkısından izole edilen bir virusun çift sarmallı segmentli RNA genomuna sahip olduğu gözleniyor. Bu tabloya neden olan virus?
a)
b) Rotavirus
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59472 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register