Kelaynak 03 Question Preview (ID: 59455)


Vahvah.

Vasa vasorumda obliteratif endarterite neden olan ve özellikle torakal aortu etkileyen en olası enfeksiyöz etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mycobacterium tuberculosis
b) Brucella abortus
c) Treponema pallidum
d)

Tip 1 diabetes mellitus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Genellikle çocukluk ve adölesan dönemlerinde başlar
b) İnsülin düzeyinde progresif azalma görülür
c) Adacıklarda insulitis görülmez
d) İnsülin tedavisi verilmezse diyabetik ketoasidoz gelişir

Klasik mikolojik kültür yöntemleriyle üretilmesi güç olduğu için laboratuvar tanısında mikroskobik ve moleküler yöntemler kullanılan mantar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pneumocystis jirovecii
b) Cryptococcus neoformans
c)
d)

28 yaşında erkek hasta; yüksek ateş, hâlsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları. Öyküsünde bir ay önce kene tutunması. FM de ateş 38 ºC ve sağ dizinde kenarları kırmızı hatla çevrili, ortası soluk bir lezyon var. En olası etiyolojik ajan?
a) Rickettsia prowazekii
b) Borrelia burgdorferi
c)
d)

Etki mekanizması göz önünde bulundurulduğunda, anti-helmintik tedavide kullanılan pirantel pamoat aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle birlikte kullanılmamalıdır?
a) Mebendazol
b) Piperazin
c) Niklozamid
d)

Aşağıdaki sefalosporinlerden hangisinin bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılması en uygundur?
a) Sefazolin
b) Seftriakson
c) Sefotetan
d) Sefaleksin

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi diğerlerine göre daha dikkatli kullanılmalıdır?
a) Netilmisin
b) Ofloksasin
c) Penisilin G
d) Klindamisin

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gastrointestinal düz kastaki motilin reseptörünü stimüle ederek bağırsak hareketliliğini artırır?
a)
b)
c) Eritromisin
d)

Kronik hipertansiyonu olan ve üç yıldır enalapril kullanan bir kadın, gebe kalmayı planladığını söylüyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b) Enalapril yerine α-metildopa başlanması
c)
d)

α1 ve β adrenerjik reseptörleri bloke eden ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karvedilol
b)
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59455 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register