Activity Question Preview (ID: 59438)


ARALING PANLIPUNAN.

1. Ang pinakamalakas na pinuno ng Mongol ay si Tamerlane.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

2. Ginagamit ng mga Mongol ang mga kabayo sa kanilang pananakop
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

3. Sa disyerto inaalagaan ng mga Mongol ang kanilang mga alagang hayop dahil sa madadamong halaman dito.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

4. Ang Yurts ang nagpapatunay na isang “nomadic” o walang pirmanenteng tirahan ang mga Mongol.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

5. Sa kasaysayan umabot ng 150 taon ang pananakop ng mga Mongol para magtayo ng pinakamalaking empiryo sa mundo.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

6. Anak ni Genghis Khan si Kublai Khan.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

7. Ang ibig sabihin ng Genghis Khan ay “Pinuno ng lahat”.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

8. Ang titulong ibinigay kay Confucius ay “Matandang Maestro”.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

9. Ang Constantinople ay ginawang Istanbul na kabisera ngayon ng Turkey.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

10. Ayon sa paniniwala ng mga Babylonian kay Amaterasu nagmula ang lahat.
a) TRUE
b) FALSE
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 59438 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register