Present Tense Question Preview (ID: 57240)


Pdf. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

tú ser
a) eres
b) ses
c) sas
d) sos

ellos tener (e:ie)
a) tenen
b) tenien
c) tienen
d) teinen

nosotros almorzar (o:ue)
a) almuerzamos
b) almorzamos
c) almeurzamos
d) almorzemos

yo ir
a) o
b) voy
c) voi
d) voe

tú dormir (o:ue)
a) durmes
b) duerme
c) dormes
d) duermes

ustedes pedir (e:i)
a) piden
b) peden
c) pieden
d) pidin

ellos asistir
a) asistan
b) asistin
c) asiesten
d) asisten

ella contar (o:ue)
a) conta
b) ceunta
c) cuente
d) cuenta

nosotros empezar (e:ie)
a) empezamos
b) empiezamos
c) empezemos
d) eimpezamos

yo traer
a) trao
b) traigo
c) tro
d) trago

tú preferir (e:ie)
a) preferes
b) prieferes
c) prefieres
d) prefieras

usted servir (e:i)
a) sirve
b) serve
c) sirva
d) serva

ellas dar
a) dan
b) den
c) dean
d) din

yo saber
a) sabo
b) sé
c) soy
d) sabe

él querer (e:ie)
a) quiere
b) quere
c) queire
d) querie

yo hacer
a) haco
b) hace
c) hacgo
d) hago

yo conocer
a) conoco
b) conozco
c) conuezco
d) conozo

ellas morir (o:ue)
a) moren
b) mueren
c) muerren
d) meuren

usted jugar (u:ue)
a) juga
b) jega
c) juega
d) jeuga

ustedes estar
a) estan
b) eistan
c) estran
d) están

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 57240 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register