สิ่งไหนไม่เข้าพวก Question Preview (ID: 57191)


ให้เลือกสิ่งไหนไม่เข้าพวก. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

ใครไม่ใช่อัครสาวก
a) เปโตร
b) สเทเฟน
c) มัทธิว
d) นาธานาแอล

หนังสือเล่มใดไม่ใช่หนังสือในพันธสัญญาเดิม
a) เยเรมีย์
b) โอบาดีย์
c) เฮเซคียาห์
d) เศคาริยาห์

ใครที่ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิม
a) เรเบคคาห์
b) ซาราห์
c) เจสซีกา
d) ราเชล

สถานที่ใดที่นักบุญเปาโลไม่ได้ไปเยี่ยม
a) โรม
b) ปารีส
c) เยรูซาเล็ม
d) เอเธนส์

แม่น้ำสายใดที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์
a) จอร์แดน
b) ไนล์
c) ฟาพาร์
d) อเมซอน

ภูเขาลูกใดไม่อยู่ในพระคัมภีร์
a) อารารัต
b) เอเวอร์เรส
c) ซีนาย
d) เฮอร์โมน

เครื่องดนตรีชนิดใดไม่มีในพระคัมภีร์
a) ไวโอลิน
b) ทรัมเบรต
c) พิน
d) ฟรุต

ใครที่ไม่ใช่บิดาของอิสราเอล
a) อิสอัค
b) อิชมาแอล
c) อับราฮัม
d) ยาโคบ

สิ่งไหนไม่เข้าพวก
a) ความเชื่อ
b) ความรัก
c) ความเห็นอกเห็นใจ
d) ความหวัง

ใครไม่เข้าพวก
a) ยากอบ
b) ยอห์น
c) เปโตร
d) มัทธิว

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 57191 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register