Porpin Game Question Preview (ID: 56753)


Porpin Game.

วัตถุประสงค์ของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์คืออะไร
a) ให้ตระหนักในความพากเพียรของบรรพบุรุษไทย
b) เห็นคุณค่าและความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์
c) ได้รับทราบเรื่องราวที่เป็นจริงมีหลักฐานมายืนยัน
d) พื่อฝึกให้เรียนรู้แล้วนำไปใช้กับการศึกษาวิชาอื่น

พื้นที่แถบดินแดนไทยในสมัยโบราณถูกเรียกขานว่าสุวรรณภูมิ เพราะเหตุใด
a) เป็นแหล่งผลิตทองคำที่มีคุณภาพ
b) ผู้คนใช้เหรียญทองคำในการซื้อขาย
c) เรียกตามชื่ออาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่
d) เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

วิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ยุคหินเก่ามีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
a) เก็บของป่า ล่าสัตว์ อยู่อาศัยตามเพิงผา
b) เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อยู่ตามที่ราบริมน้ำ
c) จับปลา เลี้ยงสัตว์ เร่ร่อนไปตามทุ่งกว้าง
d) ทำหัตถกรรม ค้าขาย ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม

ในทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการด้านใดของมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างสมและ สืบทอดทางวัฒนธรรม
a) รู้จักใช้ภาษาพูดเพื่อสื่อสาร
b) การนำดินมาทำเครื่องปั้นดินเผา
c) ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือน
d) อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีหัวหน้าปกครอง

ชุมชนที่มีลักษณะตามข้อใด จะมีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นเมืองหรืออาณาจักรโบราณได้ รวดเร็ว
a) ปิดกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยือน
b) มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
c) ผู้คนเคยอยู่อาศัยติดต่อมาตั้งแต่ครั้งยุคหิน
d) เป็นศูนย์กลางการเดินทางและการค้า

อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ชุมชนหลายแห่งในสุวรรณภูมิมีความเจริญรุ่งเรืองและ พัฒนาไปเป็นรัฐโบราณ
a) ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย
b) ค้นพบวิธีนำเหล็กมาหลอมใช้แทนสำริด
c) การนำระบบการปกครองแบบชนเผ่ามาใช้
d) รู้จักวิธีใช้เรือเป็นพาหนะในการติดต่อขนส่ง

“หลักฐานที่สำรวจพบในชุมชน มีสิ่งของเครื่องใช้ทำจากสำริด เหล็ก รวมทั้งเสมา ธรรมจักรและกวางหมอบที่ทำมาจากศิลา” จากหลักฐานที่ปรากฏ พอจะสันนิษฐานได้ว่า ชุมชนแห่งนี้ น่าจะได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรใด
a) ศรีวิชัย.
b) ทวารวดี
c) สุพรรณภูมิ
d) โยนกเชียงแสน

สาเหตุที่อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอำนาจจากคาบสมุทรมลายู น่าจะเกิดจากปัจจัยใด
a) กษัตริย์ลังกายกกองทัพเรือเข้ามาโจมตี
b) ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว
c) จีนส่งเรือสำเภาออกมาค้าขายเองโดยตรง
d) ไม่อาจแข่งอำนาจกับอาณาจักรที่เกิดภายหลัง

ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อาณาจักรละโว้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม
a) ลักษณะการแต่งกายของชนชั้นสูง
b) การปกครองที่นำระบอบกษัตริย์มาใช้
c) ข้อความในศิลาจึกที่บันทึกด้วยอักษรขอม
d) มีศาสนสถานและเทวรูปแบบขอมหลายแห่ง

เรื่องราวของอาณาจักรโบราณกับจังหวัดในข้อใดที่สัมพันธ์กัน
a) โคตรบูรณ์ : นครพนม
b) ลังกาสุกะ : สุราษฎร์ธานี
c) หริภุญชัย : ลำปาง
d) ศรีวิชัย : นครศรีธรรมราช

ภาพรวมการตั้งราชธานีของอาณาจักรโบราณ ส่วนใหญ่มักจะเลือกตั้งในพื้นที่ทำเลใด
a) พื้นที่ราบขนาบด้วยภูเขา
b) ที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน
c) ที่ดอนกว้างน้ำท่วมไม่ถึง
d) ชายฝั่งทะเลที่พื้นที่เป็นทราย

อาณาจักรโบราณในข้อใดที่ดำรงความเป็นอาณาจักรมาได้ยาวนานที่สุด
a) ล้านนา
b) อิศานปุระ
c) โยนกเชียงแสน
d) ตามพรลิงค์

ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรโบราณในดินแดนไทยจึงยัง ไม่ใคร่มีความกระจ่างชัดมากนัก
a) ยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาอย่างจริงจัง
b) ขาดแคลนบุคคลากรและงบประมาณ
c) หลักฐานที่จะใช้สืบค้นหลงเหลืออยู่น้อย
d) มีข้อจำกัดด้านตัวอักษรที่ไม่อาจแปลความได้

ยุทธศาสตร์แรกที่ผู้นำคนไทยปฏิบัติก่อนจะสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคืออะไร
a) ขอกำลังสนับหนุนจากกลุ่มคนไทย
b) ส่งทูตไปติดต่อขอซื้ออาวุธจากจีน
c) ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ในบริเวณที่ราบ
d) ขับไล่กองกำลังของพวกขอมออกไป

ข้อใดมิใช่ปัจจัยสำคัญที่มีผลอย่างมากต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
a) กลุ่มผู้นำคนไทยมีความเข้มแข็ง
b) อิทธิพลของขอมที่เสื่อมอำนาจลง
c) จีนส่งอาวุธและเสบียงมาช่วยเหลือ
d) ความมุ่งมั่นของคนไทยที่อยากเป็นอิสระ

เหตุผลที่ราชธานีต้องส่งเชื้อพระวงศ์ไปปกครองดูแลเมืองลูกหลวงคืออะไร
a) เป็นเมืองยุทธศาสตร์มีกำลังพลมาก
b) เพื่อเป็นที่ฝึกหัดว่าราชการงานเมือง
c) อยู่ไกลราชธานีมักเกิดการกบฏบ่อยครั้ง
d) เพื่อช่วยกำกับดูแลเมืองประเทศราชอีกชั้นหนึ่ง

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56753 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register