ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน Question Preview (ID: 56663)


หลักธรรม.

การที่ส่งเงินไปบริจาคให้กับลาวเพื่อช่วยเหลือจากการการประสบภัย ไทยใช้หลักธรรมในข้อใด
a) เมตตาวจีกรรม
b) สมานัตตตา
c) ปิยวาจา
d) ทาน

การที่ยอมรับกฎเกณฑ์ที่อยู่ร่วมกัน เคารพความแตกต่าง คือการยึดถือหลักธรรมในข้อใด
a) เมตตานโนกรรม
b) ทิฏฐิสามัญญจา
c) ปิยวาจา
d) เมตตากายกรรม

สารณียธรรม6 คืออะไร
a) ธรรมแห่งความปรารถนาดี
b) ทางที่นำไปสู่การดับทุกข์
c) การดับทุกข์
d) ธรรมแห่งการผูกมิตร

สาธารโภคี คืออะไร
a) การแบ่งปัน
b) การพูดเพราะ
c) การเห็นชอบ
d) การวางตัวเหมาะสม

สมานัตตตา คืออะไร
a) การพูดดี
b) การวางตัวเหมาะสม
c) การให้ทาน
d) การมีความประพฤติดี

ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของพระพุทธศาสนาในช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
a) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
b) ทำให้เกิดความทะเลาะเบาเเว้ง
c) สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
d) เกิดความรัก ความเมตตาต่อกัน

สังคหวัตถุ4คืออะไร
a) การแบ่งปัน
b) ความดับทุกข์
c) สาเหตุของทุกข์
d) ธรรมแห่งการผูกมิตรไมตรี

ข้อใดไม่ใช่ สังคหวัตถุ4
a) ทาน
b) สมานัตตตา
c) สีลสามัญญตา
d) ปิยวาจา

ข้อใดไม่ใช่ สารณียธรรม6
a) สาธารโภคี
b) ทาน
c) เมตตาวจีกรรม
d) ทิฏฐิสามัญญตา

หลักธรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับปรระเทศเพื่อนบ้าน
a) อริยสัจ4. อิทธิบาท4
b) สารณียธรรม6. สังคหวัตถุ4
c) มรรค8. นิวรณ์5
d) อริยสัจ4. นิวรณ์5

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56663 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register