เครือข่ายไร้สายยุค 5G Question Preview (ID: 56638)


บทที่1 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก.

ข้อใดคือปริมาณการรับส่งข้อมูล (latency)ของ 5G ที่เพิ่มขึ้นจาก 4G
a) 7.2 เอกซะไบต์ต่อเดือน
b) 20 กิกะบิตต่อวินาที
c) 50 เอกซะไบต์ต่อเดือน
d) 30 กิกะเฮิรตซ์

ยุคใดที่โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้
a) 2G
b) 3G
c) 4G
d) 5G

ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะเฉพาะของการพัฒนา 4G เป็น 5G
a) ปริมาณการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น
b) ช่วงคลื่นความถี่การใช้งานกว้างขึ้น
c) ความหน่วงของข้อมูลเพิ่มขึ้น
d) ความหนาแน่นการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น

ข้อใดเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
a) การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศา
b) การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเข้าด้วยกัน
c) ภาพของจริงกับกราฟิก
d) ถูกทุกข้อ

เทคโนโลยีใดที่เริ่มมีการส่งข้อความ SMS และมีจอมือถือที่สามารถแสดงภาพเป็น ขาว-ดำ
a) 1G
b) 2G
c) 3G
d) 4G

เทคโนโลยีใดที่จะเชื่อมอุปกรณ์ทุกชนิดให้ทำงานประสานกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
a) 2G
b) 3G
c) 4G
d) 5G

ยุคของเครือข่ายไร้สายแบบแอนะล็อก ในการส่งคลื่นเสียง คือยุคใด
a) 1G
b) 2G
c) 3G
d) 4G

ยุคเครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G การสื่อสารจะเป็นอย่างไร
a) ยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียได้
b) ยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็วและทันที
c) ยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบดิจิทัล (digital signal) โทรศัพท์มีขนาดเล็ก
d) ยุคที่โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สายแบบแอนะล็อก โทรศัพท์มีขนาดใหญ่

G จาก 5G ย่อมาจากอะไร
a) Generation
b) General
c) Global
d) Google

5G มีผลกระทบในด้านลบ ต่อสังคมอย่างไร
a) ช่วยให้เพิ่มมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น (smart farm)
b) มีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานถูกเลิกจ้างก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน
c) อุปกรณ์เดิมไม่สามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้ กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
d) สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะครอบคลุมทุกพื้นที่ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56638 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register