กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า Question Preview (ID: 56637)


กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า.

กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด
a) กลอนนิราศ
b) กลอนสุภาพ
c) กลอนดอกสร้อย
d) กลอนบทละคร

มีการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับธรรมเนียมนิยมของไทยโดยเปลี่ยนแมลงบีตเทิลเป็น...
a) จิ้งหรีดเรไร
b) ผึ้ง
c) แมลงสาบ
d) จักจั่น

มีการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับธรรมเนียมนิยมของไทยโดยเปลี่ยนจอห์น แฮมพ์เด็นเป็น....
a) ชูชก
b) ศรีปราชญ์
c) ชาวบ้านบางระจัน
d) ขุนช้าง ขุนแผน

มีการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับธรรมเนียมนิยมของไทยโดยเปลี่ยนต้นไอวี่ เป็นต้น...
a) ต้นมะพร้าว
b) ต้นเถาวัลย์
c) ต้นไทร
d) ต้นโพธิ์

มีการดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับธรรมเนียมนิยมของไทยโดยเปลี่ยนต้นเอล์มเป็นต้น...
a) ต้นโพธิ์
b) ต้นไทร
c) ต้นไอวี่
d) ต้นเถาวัลย์

ผู้ประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
a) พระยาอุปกิตศิลปสาร
b) ตรี นาคะประทีป
c) เสฐียรโกเศศ
d) ทอมัส เกรย์

ผู้แต่ง Elegy Written in a Country Churchyard
a) พระยาอุปกิตศิลปสาร
b) ทอมัส เกรย์
c) ตรี นาคะประทีป
d) เสฐียรโกเศศ

สาเหตุที่ ทอมัส เกรย์ แต่งคำประพันธ์เรื่องElegy Written in a Country Churchyard ขึ้น
a) เขาเห็นสัจธรรมของชีวิต
b) เขาอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
c) เขาสูญเสียเพื่อนและญาติสนิทไปในเวลาใกล้เคียงกัน
d) เขาชอบแต่งคำประพันธ์

ผู้ที่เรียบเรียงกถามุข
a) ตรี นาคะประทีป
b) เสฐียรโกเศศ
c) นิ่ม กาญจนาชีวะ
d) พระยาอนุมานราชธน

พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นผู้ประพันธ์กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าโดยดัดแปลงจากต้นฉบับที่ถูกแปลโดย...
a) ตรี นาคะประทีป
b) พระสารประเสริฐ
c) เสฐียรโกเศศ
d) นิ่ม กาญจนาชีวะ

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56637 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register