คณิตศาสตร์ ป.3 (เลขโดด) Question Preview (ID: 56631)


ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง.

เลขโดยหลักร้อยในข้อใด มีค่ามากที่สุด
a) 23,456
b) 34,723
c) 46,255
d) 58,920

23,459 ข้อใดอ่านถูกต้อง
a) สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
b) สองพันสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า
c) สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าเก้า
d) สองหมื่นสามร้อยสี่ห้าเก้า

40,000 + 3,000 +200 +40 + 5 ข้อใดถูกต้อง
a) 42,345
b) 45,420
c) 43,245
d) 43,254

หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย ข้อใดถูกต้อง
a) 12,550
b) 12,500
c) 12,505
d) 12,050

ึ5,347 ข้อใดคือ เลขโดด ในหลักร้อย
a) 7
b) 4
c) 3
d) 5

เลขโดด 2 ในข้อใดอยู่ในหลักหมื่น
a) 32,090
b) 74,235
c) 24,500
d) 67,892

76,500 เลข 6 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
a) 60
b) 600
c) 6,000
d) 60,000

2,569 เลข 2 มีค่าเท่ากับ
a) 20
b) 200
c) 2,000
d) 20,000

3,987 ข้อใดเขียนรูปกระจายได้ถูกต้อง
a) 3,000 + 900 + 80 + 7
b) 3,000 + 90 + 87
c) 39 + 87
d) 300 + 9 + 8 + 7

เลขโดดในหลักหมื่นข้อใด มีค่าน้อยกว่า 50,000
a) 43,700
b) 69,078
c) 99,000
d) 70,800

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 56631 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register