พักสมองลองเล่นเกม Question Preview (ID: 52118)


นักเรียนที่เข้ามาในศูนย์นี้สามารถพักเล่นเกมได้จนกว่าจะหมดเวลา.

ในฉบับภาษาไทยพระวิกรมาทิตย์ต้องเดินทางไปนำตัวเวตาลกี่ครั้งจึงสำเร็จ
a) 25 ครั้ง
b) 10 ครั้ง
c) 5 ครั้ง
d) 30 ครั้ง

โยคีศานติศีลใช้วิธีใดให้พระวิกรมาทิตย์ตายใจ
a) หลอกวาตนมีวิชาแกร่งกล้า สามารถช่วยชะตาเมืองได้
b) นำมณีทับทิมไปถวายให้แก่พระองค์
c) ปลอมตัวเป็นอำมาตย์เอกแล้วเข้าไปตีสนิท
d) ปลอมตัวเป็นพ่อค้าผลไม้แล้วแอบใส่มณีทับทิมในผลไม้ถวาย

เพราะเหตุใดโยคีศานติศีลจึงต้องการชีวิตของพระวิกรมาทิตย์
a) เพื่อนำชีวิตของพระองค์บูชาพระแม่ทุรคา
b) เพื่อล้างแค้นให้บิดาของตนเอง
c) เพื่่อให้เวตาลเข้าสิงเป็นร่างต่อไป
d) เพื่อชิงราชสมบัติมาเป็นของตนเอง

นิทานเวตาลฉบับภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตอน
a) 25 ตอน
b) 10 ตอน
c) 15 ตอน
d) 30 ตอน

ใครคือผู้แต่งนิทานเวตาลฉบับภาษาฮินดู
a) ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน
b) ซี. เอช. ทอว์นีย์
c) เอฟ. เอ. ทอว์สัน
d) ศิวทาส

นิทานเวตาลมีที่มาจากเรื่องอะไร
a) เวตาลปัญจวิงศ์
b) เวตาลปัญจวิงศติ
c) เวตาลปัญจยวิงศติ
d) เวตาลปัญสตจิ

นามปากกาของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คือ
a) น.ม.ส.
b) นมส.
c) รัชนีแจ่มจรัส
d) พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณค่าทางสังคมที่ปรากฏในเรื่อง
a) การตั้งทัพตามนามต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ
b) ค่านิยมเกี่ยวกับเพศหญิงที่จะต้องปรนนิบัติรับใช้สามี
c) ค่านิยมที่ว่าผู้ชายจะต้องมีสตรีอยู่เหย้าเฝ้าเรือน
d) ความนิยมในการแต่งวรรณคดีสันสกฤตแบบนิทานซ้อนนิทาน

ข้อใดต่อไปนี้ไม่สะท้อนลักษณะนิสัยของพระวิกรมาทิตย์
a) ความมีสติ เนื่องจากพระองค์มีสติตื่นรู้ไม่ตอบคำถามเวตาลในตอนท้าย
b) ความรู้และสติปัญญา เนื่องจากพระองค์สามารถแก้ไขปัญหาของเวตาลได้
c) ความอดกลั้น เนื่องจากพระองค์อดกลั้นต่อคำยั่วยุของเวตาลได้
d) เล่ห์แพรวหราว เนื่องจากพระองค์สามารถสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อล่อลวงคนได้

นิทานเวตาลมีรูปแบบการประพันธ์อย่างไร
a) เป็นวรรณคดีร้อยแก้ว แบบนิทานซ้อนนิทาน
b) เป็นร่ายยาวที่มีถ้อยคำไพเราะสละสลวย
c) เป็นร้อยแก้วความเรียง
d) เป็นร่ายโบราณที่แสดงให้เห็นอัจฉริยะภาพของผู้แต่ง

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 52118 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register