รวมเกมส์การสอน Noi Juntima Question Preview (ID: 50552)


รวมเกมส์การสอน Noi Juntima. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

ถ้านักเรียนได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้นำเที่ยว โดยพิจารณาจากภูมิภาค ที่มีทั้ง ป่าเขา ถ้ำ น้ำตก ทะเล แหล่งประวัติศาสตร์ และไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร นักเรียนจะนำเที่ยวภาคใด
a) ภาคกลาง กับ ภาคตะวันออก
b) ภาคตะวันตก กับ ภาคตะวันออก
c) ภาคเหนือ กับ ภาคตะวันตก
d) ภาคตะวันตก กับ ภาคใต้

การปลูกปอ และการเลี้ยงไหม มีมากทางภาคใดของประเทศไทย
a) ภาคเหนือ
b) ภาคตะวันออก
c) ภาคตะวันตก
d) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แร่ดีบุก แร่วุลแฟรม น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ พบมากทางภาคใด
a) ภาคตะวันออก
b) ภาคเหนือ
c) ภาคใต้
d) ภาคตะวันตก

ภูเขาหลวงพระบาง กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศอะไร
a) ประเทศลาว
b) ประเทศพม่า
c) ประเทศมาเลเซีย
d) ประเทศเวียดนาม

แม่น้ำที่ยาวที่สุด ของประเทศไทยคือ
a) แม่น้ำลำตะคลอง
b) แม่น้ำมูล
c) แม่น้ำชี
d) แม่น้ำโขง

ส้มโอลือชื่่่อของไทย ปลูกที่จังหวัดใด
a) จังหวัดนครนายก
b) จังหวัดนครปฐม
c) จังหวัดนครราชสีมา
d) จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของไทยคือ
a) จังหวัดเชียงราย
b) จังหวัดเชียงใหม่
c) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
d) จังหวัดน่าน

อุโมงค์ขุนตาล หรือถ้ำขุนตาล เป็นอุโมงค์ที่ยาว ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัด
a) จังหวัดเชียงราย
b) จังหวัดเชียงใหม่
c) จังหวัลำพูน
d) จังหวัดลำปาง

จังหวัดใดทางภาคใต้ที่ ไม่มีอาณาเขต ติดกับทะเล
a) จังหวัดภูเก็ต
b) จังหวัดปัตตานี
c) จังหวัดพัทลุง
d) จังหวัดสงขลา

จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับ เขตจังหวัดอื่นๆ มากที่สุดคือ
a) จังหวัดตาก
b) จังหวัดนครราชสีมา
c) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
d) จังหวัดชลบุรี

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 50552 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register