คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง จำนวน (1) การบวกเลข 2 หลัก Question Preview (ID: 50533)


คณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง จำนวน (1) การบวกเลข 2 หลัก. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

19 + 29 = ?
a) 28
b) 38
c) 48
d) 58

27 + 18 = ?
a) 35
b) 45
c) 55
d) 65

32 + 14 = ?
a) 46
b) 56
c) 66
d) 76

41 + 19 = ?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 60

51 + 18 = ?
a) 49
b) 59
c) 69
d) 79

18 + 14 = ?
a) 12
b) 22
c) 32
d) 42

27 + 25 = ?
a) 42
b) 52
c) 62
d) 72

38 + 23 = ?
a) 41
b) 51
c) 61
d) 71

43 + 19 = ?
a) 52
b) 62
c) 72
d) 82

54 + 28 = ?
a) 62
b) 72
c) 82
d) 92

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 50533 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register