สังคม Question Preview (ID: 50336)


สังคม. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

วันกตัญญูตรงกับวันใด
a) วันมาฆบูชา
b) วันวิสาขบูชา
c) วันอาสาฬหบูชา
d) วันเข้าพรรษา

วันใดเกิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา
a) วันวิสาขบูชา
b) วันอาสาฬหบูชา
c) วันออกพรรษา
d) วันโอวาทปาฎิโมกข์

ก่อนประสูติ พระมารดาของพระพุทธเจ้าทรงสุบินว่ามีสิ่งใดเข้าสู่พระครรภ์
a) ควาย
b) งู
c) ช้าง
d) ม้า

สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าคือข้อใด
a) สวนพฤกษศาสตร์
b) สวนวโนทยาน
c) สวนกบิลพัสดุ์
d) สวนลุมพินีวัน

วันและปีที่พระพุทธเจ้าประสูติตรงกับข้อใด
a) วันศุกร์ ปีจอ
b) วันอังคาร ปีฉลู
c) วันจันทร์ ปีมะโรง
d) วันพฤหัสบดี ปีขาล

หลังจากประสูติได้ 7 วันพระมารดาได้สวรรคต ใครเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า
a) นาวิสาขา
b) นางสุชาดา
c) นางปชาบดีโคตรมี
d) นางมัลลิกา

ข้อใดไม่ใช่อภินิหารพระมหาบุรุษ
a) พอประสูติทรงเสด็จดำเนินไปได้ 7 ก้าว
b) ขณะอยู่ในพระครรภ์บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
c) ขณะอยู่ในพระครรภ์นั่งขัดสมาธิ
d) พอประสูติแล้วมีสมองเท่าคนอายุ 15 ปี

เมื่อพระชนมายุได้ 7 พรรษาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสิลปวิทยาที่สำนักใด
a) สำนักอาฬารดาบส
b) สำนักอุทกดาบส
c) สำนักฤษีดาบส
d) สำนักวิศวามิตร

อะไรเป็นมูลเหตุแห่งการตัดสินพระทัยออกผนวช
a) ความเบื่อหน่าย
b) ความสุขส่วนพระองค์
c) เทวทูตทั้ง 4
d) ราชสมบัติ

ธรรม ที่ทรงแสดงครั้งแรกเรียกว่าอะไร
a) พรหมวิหาร 4
b) อิทธิบาท 4
c) กุศลกรรม
d) ธัมมจักกัปวัตนสูตร

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 50336 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register