Molekule Question Preview (ID: 47494)


Upoznaj Građu Molekula. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

Molekule nastaju povezivanjem
a) atoma
b) iona
c) protona
d) elektrona

Molekule elementarnih tvari sastoje se od
a) istovrsnih atoma
b) raznovrsnih atoma
c) od jednog atoma
d) istovrsnih protona

Kemijski spojevi mogu biti građeni od
a) molekula i iona
b) molekula i atoma
c) atoma i iona
d) atoma

Molekula sumpora ima
a) 2 atoma
b) 8 atoma
c) 3 atoma
d) 4 atoma

Molekula fosfora ima
a) 2 atoma
b) 8 atoma
c) 3 atoma
d) 4 atoma

Molekula ozona sastoji se od
a) 3 atoma ozona
b) 3 atoma kisika
c) 2 atoma kisika
d) 2 atoma ozona

U molekuli vode nalazi se
a) 1 atom kisika i 2 atoma vodika
b) 2 kisika i 1 atom vodika
c) 1 atom kisika i 2 atoma dušika
d) 2 atoma kisika i 1 atom dušika

Kemijska formula molekule klorovodika je
a) ClH
b) HCl
c) H2Cl
d) ClN

Broj koji se piše iza simbola u formuli zove se
a) atomski broj
b) indeks
c) koeficijent
d) cijeli broj

Broj ispred formule ili simbola zove se
a) indeks
b) molekulski broj
c) atomski broj
d) koeficijent

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 47494 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register