ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Question Preview (ID: 45752)


Multiple Choice Test.[print questions]

Υγρό πυκνότητας ρ1 ασκεί πίεση 4 Pa σε σώμα που βρίσκετια σε βάθος h. Αν αντικαταστήσω το υγρό με άλλο πυκνότητας ρ2 = 2ρ1, η πίεση στο ίδιο βάθος θα είναι
a) 8 Pa
b) 4 Pa
c) 2 Pa
d) 6 Pa

Η σχέση που δίνει την υδροστατική πίεση που ασκεί ένα υγρό είναι
a) Ρ = ρ + g + h
b) Ρ = ρg / h
c) Ρ = ρ g h
d) Ρ = ρ / g h

Μονάδα της υδροστατικής πίεσης είναι
a) 1 Ν
b) 1 N / m
c) 1 m/N
d) 1 Pa

Η υδροστατική πίεση που ασκεί υγρό σε ένα σώμα
a) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της επιτάχυνσης της βαρύτητας g
b) Είναι ανάλογη της επιτάχυνσης της βαρύτητας g
c) Είναι ανεξάρτητη της επιτάχυνσης της βαρύτητας g
d)

Υγρό ασκεί σε σώμα που βρίσκεται σε βάθος h = 2m πίεση Ρ = 10Pa. Αν βυθίσουμε το σώμα στα 10m η πίεση θα γίνει
a) 100Pa
b) 50Pa
c) 25Pa
d) 10Pa

Η υδροστατική πίεση που ασκεί υγρό σε ένα σώμα
a) Είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας ρ του υγρού
b) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας ρ του υγρού
c) Είναι ανάλογη της πυκνότητας ρ του υγρού
d)

Η υδροστατική πίεση που ασκεί υγρό σε ένα σώμα
a) Είναι ανάλογη του βάθους h
b) Είναι ανεξάρτητη του βάθους h
c) Είναι αντιστρόφως ανάλογη του βάθους h
d)

Ένα ποτήρι νερό ασκεί στον πυθμένα του πίεση Ρ. Αν μεταφέρουμε το ποτήρι από τη γη στη σελήνη, γνωρίζοντας ότι gγης μεγαλύτερο από gσελήνης
a) Η πίεση στον πυθμένα του ποτηριού θα μείνει η ίδια
b) Η πίεση στον πυθμένα του ποτηριού θα αυξηθεί
c) Η πίεση στον πυθμένα του ποτηριού θα ελαττωθεί
d) Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να απαντήσουμε

Η υδροστατική πίεση
a) Ελαττώνεται όσο αυξάνει το βάθος
b) Αυξάνεται όσο αυξάνει το βάθος
c) Μένει σταθερή όσο αυξάνει το βάθος
d)

Υγρό πυκνότητας ρ = 3000Kg/m3 σε τόπο με g = 10m/s2 και σε βάθος h = 0,2m ασκεί πίεση
a) 3000 Pa
b) 300 Pa
c) 600 Pa
d) 6000 Pa

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 45752 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register