ஆண்டு 4 Question Preview (ID: 41444)


உவமைத்தொடர்பான கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கவும். TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

10. காட்டுத் தீ போல எனும் உவமைத்தொடருக்கு ஏற்ற பொருள் விளங்கியுள்ள வாக்கியத்தைத் தெரிவு செய்க.
a) அமுதனின் புத்தகம் காணாமல் போன தகவல் காட்டுத் தீ போல பள்ளியிலுள்ள அனைவருக்கும் விரைவாகத் தகவல் பரவவில்லை.
b) அமுதனின் புத்தகம் காணாமல் போன தகவல் காட்டுத் தீ போல பள்ளியிலுள்ள அனைவருக்கும் விரைவாகத் தகவல் பரவியது.
c) அமுதனின் புத்தகம் காணாமல் போன தகவல் காட்டுத் தீ போல தெரிந்தது.
d) அமுதனின் புத்தகம் காணாமல் போன தகவல் காட்டுத் தீ போல எரிந்தது.

9. ____________ மேல் _____________ போல எனும் உவமைத்தொடரில் விடுபட்ட சொற்களைத் தெரிவு செய்க.
a) சிலை, சிலை
b) எழுத்து, சிலை
c) சிலை, காக்கும்
d) சிலை, எழுத்து

7. கந்தனுக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் காட்டுத் தீ போல மிகவும் விரைவாக மக்களுக்குப் பரவியது. இவ்வாக்கியத்தில் உவமைத்தொடரைப் பிரதிபலிக்கும் குறிப்புச் சொல் யாது?
a) துன்பம்
b) கந்தனுக்கு
c) பரவியது.
d) மக்கள்.

8. கண்ணினைக் காக்கும் இமை போல எனும் உவமைத்தொடருக்கு ஏற்ற பொருள் விளங்கியுள்ள வாக்கியத்தைத் தெரிவு செய்க.
a) தாமரை அப்பா கொடுத்த மோதிரத்தைக் கண்ணினைக் காக்கும் இமை போல மிகவும் பாதுகாப்பாகப் பார்த்துக் கொண்டாள்.
b) தாமரை அப்பா கொடுத்த மோதிரத்தைக் கண்ணினை காக்கும் இமை போல தொலைத்துவிட்டாள்.
c) தாமரை அப்பா கொடுத்த மோதிரத்தைக் கண்ணினைக் காக்கும் இமை போல வைத்திருந்தாள்.
d) தாமரை அப்பா கொடுத்த மோதிரத்தைக் கண்ணினைக் காக்கும் போல வாங்கிவிட்டாள்.

4. கிருபன் தனது பேனாவைக் கண்ணினைக் காக்கும் இமை போல பாதுகாத்து வந்தான். இவ்வாக்கியத்தில் உவமைத்தொடரைப் பிரதிபலிக்கும் குறிப்புச் சொல் யாது
a) காக்கும்
b) வந்தான்.
c) பேனா.
d) பாதுகாத்து.

5. காட்டுத் _____________ போல எனும் உவமைத்தொடரில் விடுபட்ட சொல்லைத் தெரிவு செய்க.
a) தீ
b) காற்று
c) நெருப்பு.
d) சூரியன்.

6. சிலை மேல் எழுத்துப் போல எனும் உவமைத்தொடருக்கு ஏற்ற பொருள் விளங்கும் வாக்கியத்தைத் தெரிவு செய்க.
a) ஆசிரியர் கூறிய தகவல்கள் சிலை மேல் எழுத்துப் போல இருந்தது.
b) ஆசிரியர் கூறிய தகவல்கள் சிலை மேல் எழுத்துப் போல மாணவர்களின் மனதில் அழியாமல் பதிந்திருந்தது.
c) ஆசிரியர் கூறிய தகவல்கள் சிலை மேல் எழுத்துப் போல ஆணித்தரமாக இருந்தது.
d) ஆசிரியர் கூறிய தகவல்கள் சிலை மேல் எழுத்துப் போல மாணவர்கள் உள்வாங்கினார்கள்.

3. சிலை மேல் எழுத்துப் போல எனும் உவமைத்திடரின் பொருளைத் தெரிவு செய்க.
a) கடினமான எழுத்து
b) மனத்தில் பதியவில்லை.
c) மனதில் அழியாமல் பதிந்திருத்தல்
d) தகவல் பரவுதல்.

1. கண்ணினைக் காக்கும் இமை போல எனும் உவமைத்திடரின் பொருளைத் தெரிவு செய்க.
a) மிகவும் விறுவிறுப்பாக
b) மிகவும் பாதுகாப்பாக
c) மிகவும் சுறுசுறுப்பாக
d) மிகவும் கவலையாக

2. காட்டுத் தீ போல எனும் உவமைத்திடரின் பொருளைத் தெரிவு செய்க.
a) விரைவாக ஒரு தகவல் பரவுதல்.
b) மெதுவாக ஒரு தகவல் பரவுதல்.
c) தகவல் இரகசியமாக இருத்தல்.
d) சரியான தகவல் பரவுதல்.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 41444 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register