משנה ברכות פרק ד:א- חזרה Question Preview (ID: 40867)


ברכות פרק ד.

מהסיפור עם רבי נחוניא בן הקנה, נראה שלומדים
a) שיש חיוב להתפלל קודם ואחרי הלימוד
b) שיש חיוב להתפלל קודם הלימוד
c) שיש חיוב להתפלל אחרי הלימוד
d) שאסור ללמוד עד שיתפלל תפילה קצרה

במשנה ג, יש מחלוקת בין התנאים האם
a) יש חיוב להתפלל 18 ברכות של העמידה בכל יום
b) יש חיוב להתפלל העמידה בכל יום
c) יש חיוב להתפלל יותר מפעם אחת ביום
d) יש חיוב להתפלל שוב אם שכח להגיד יעלה ויבוא

הרבה לא מתפללים את תפילת רבי נחוניא בן הקנה קודם ואחרי התפילה. איך מצדיקים את ה''מנהג'' הזה
a) התפילה מיועדת לרבנים שפוסקים הלכה
b) התפילה מיועדת ללומדי בית המדרש
c) התפילה מיועדת ללומדי קבלה
d) התפילה מיועדת ללומדי פניני הלכה

תפילת תשלומין
a) מי שלא התפלל תפילה מסויימת, יתפלל את העמידה פעמיים בתפילה הבאה
b) מי שלא התפלל תפילה מסויימת בטעות או בשוגג, יתפלל את העמידה פעמיים בתפילה הבאה
c) מי שלא התפלל תפילה מסויימת, יתפלל עמידה נוספת במשך היום הבא
d) מי שלא התפלל תפילה מסויימת, יתפלל הביננו

תפילת הערב אין לה קבע: זאת אומרת
a) אפשר להתפלל כל הלילה, ולא חלק ספציפי
b) במקור תפילת ערבית לא היתה חיוב גמור
c) יש אומרים שאפשר להתפלל כל הלילה, ויש אומרים שבמקור לא היתה חובה גמורה
d) התפילה הכי קצרה

יש אומרים שבדיעבד אפשר להתפלל מנחה
a) עד שקיעה
b) עד 13.5 דקות אחרי השקיעה
c) עד שתכלה רגל מן השוק
d) עד שהציבור מתחילים להתפלל מעריב

הזמן הכי מוקדם להתפלל מנחה הוא מנחה גדולה, היינו
a) חצות
b) 1/2 שעה אחר חצות
c) מנחה קטנה
d) פלג המנחה

פלג המנחה
a) 9 1/2 שעות
b) 10 3.4 שעות
c) 11 שעות
d) 6 שעות

מנחה קטנה
a) 6 שעות
b) 9 1/2 שעות
c) 10 3/4 שעות
d) 12 שעות

לכתחילה, מתפללים מנחה
a) קודם שקיעה
b) קודם צאת הכוכבים
c) קודם 13 דקות אחרי השקיעה
d) מיד אחר חצות

לפי ההלכה: מתפללים תפילת השחר עד
a) עמוד השחר
b) נץ החמה
c) ארבע שעות
d) חצות

לפי ההלכה: מתפללים תפילת מוסף
a) עד חצות
b) עד שבע שעות
c) כל היום
d) עד פלג המנחה

לפי ההלכה: מתפללים תפילת מנחה
a) עד חצות
b) עד שבע שעות
c) עד הערב
d) עד מנחה קטנה

מי סובר שמספיק להתפלל את כל עניני העמידה בלי להתפלל ה18 ברכות המלאות
a) רבן גמליאל
b) רבי יהושע
c) רבי עקיבא
d) תנא קמא

משנה ג: להלכה,
a) מי שאינו יכול להלפלל העמידה המלאה יכול להתפלל הביננו -- רבי עקיבא
b) מי שאינו יכול להלפלל העמידה המלאה יכול להתפלל הביננו -- רבן גמליאל
c) חייבים להתפלל ה18(19) ברכות מלאות בעמידה בכל מקרה --רבי עקיבא
d) חייבים להתפלל ה18(19) ברכות מלאות בעמידה בכל מקרה --רבן גמליאל

משנה ד: במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, ההלכה כמו
a) רבי אליעזר
b) רבי יהושע
c) יש מחלוקת ראשונים בזה שלמדנו עליה בפניני הלכה
d) אין מחלוקת, מדברים על שני נושאים שונים

משנה ה מלמדת אותנו על החיוב לפנות לכיוון של
a) עיר דוד
b) ירושלים
c) בית המקדש
d) קודש קדשים (שהוא ברכז של בית המקדש וירושלים)

החידוש שלומדים ממשנה ו הוא ש
a) חייבים לפנות לכיוון של קדש הקדשים בשעת תפילה
b) שמותר להתפלל בספינה
c) עדיף לנסוע עם סוסים מחמורים
d) לפעמים אפשר להתפלל תפילת העמדיה בישיבה

משנה ז: הסיבה שיש מחלוקת במשנה ז היא
a) תפילת מוסף שונה שכל מהותו הוא אמירת הקרבנות מוסף
b) בגלל שאין בית המקדש קיים, ואין אנחנו יודעים כל פרטי ההלכות של קרבן מוסף
c) יש מחלוקת אם יחיד חייב בתפילת מוסף בזמן הזה שאין בית המקדש
d) לא כל התנאים סוברים שהביאו קרבנות מוסף בכלל -- זה היה מחלוקת גם בזמן המקדש

משנה ז: להלכה, נוקטים כמו
a) רבי אלעזר בן עזריה
b) חכמים
c) רבי יהודה בשם רבי אלעזר בן עזריה
d) רבי יהודה, אבל לא כמו רבי אלעזר בן עזריה

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 40867 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register