Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Question Preview (ID: 39552)


ΚΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ.

λίθων
a) ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
c) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

νόμοις
a) ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
c) ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

λύκους
a) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
c) ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

Καμήλοις
a) ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
c) ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

στύλῳ
a) ΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
b) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
c) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
d)

ἐλάφου
a) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
b) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
c) ΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
d)

μύρτον
a) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
b) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
c) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
d)

πύργου
a) ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
b) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ
c) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

θεούς
a) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
c) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

Κυττάροις
a) ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
b) ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
c) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 39552 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register