Artist_Introduction Question Preview (ID: 32323)


Game để Học Sinh Làm Quen Với Các Câu Lệnh Trong Phần Artist. TEACHERS: click here for quick copy question ID numbers.

'Random color' có nghĩa là
a) Màu đỏ
b) Màu ngẫu nhiên
c) Màu hồng
d) Màu xanh

Câu lệnh nào giúp rút gọn các câu lệnh giống nhau
a) Move forward
b) Turn right
c) Turn left
d) Repeat

'Jump forward by 50 pixels' có nghĩa là
a) Nhảy về phía sau 50 pixels (Không tạo nét vẽ)
b) Tiến về phía trước 100 pixels
c) Nhảy về phía trước 50 pixels (Không tạo nét vẽ)
d) Đi thẳng

Để vẽ hình vuông có cạnh là 60 pixels thì cần dùng câu lệnh nào
a) Move forward by 100 pixels
b) Move forward by 150 pixels
c) Move forward by 60 pixels
d) Move forward by 50 pixels

'Set color to red' có nghĩa là
a) Dùng bút vẽ màu đỏ
b) Dùng bút vẽ màu xanh
c) Thay đổi bút vẽ
d) Nhảy về phía trước

'Move backward by 50 pixels' nghĩa là
a) Tiến lên phía trước 50 pixels
b) Lùi về phía sau 50 pixels
c) Tiến lên phía trước 100 pixels
d) Lùi về phía sau 100 pixels

Nếu muốn quay trái 30 độ thì dùng câu lệnh nào
a) Turn left by 30 degrees
b) Turn right by 45 degrees
c) Turn left by 45 degrees
d) Turn right by 30 degrees

Góc vuông bằng ?
a) 90 độ
b) 120 độ
c) 30 độ
d) 45 độ

'Turn right by 90 degrees' nghĩa là
a) Quay trái 90 độ
b) Quay phải 90 độ
c) Quay ra phía đằng sau
d) Quay một vòng tròn

'Move forward by 100 pixels' có nghĩa là
a) Tiến về phía trước
b) Tiến về phía trước 100 pixel
c) Tiến về phía trước 100 mét
d) Tiến về phía trước và nói '100'

Câu lệnh Repeat 4 (Move forward) tương đương với
a) Move forward - Move forward -
b) Move forward - Move forward - Move forward
c) Move forward - Move forward - Move forward - Move forward
d) Move forward

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 32323 in the upper right hand corner or click here.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register