Function Advance: Question Preview (ID: 32046)


Below is a preview of the questions contained within the game titled FUNCTION ADVANCE: This Test Is Designed To Review Student's Knowledge About Function In Computer Science .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Đâu không phải là đặc điểm của Function
a) Function hiếm khi được sử dụng trong lập trình
b) Có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần
c) Được tạo thành bởi những câu lệnh có sẵn
d) Function có thể chỉ gồm 1 câu lệnh

Function vẽ hình Vuông cần có Parameters Size để làm gì?
a) Để vẽ các kiểu hình khác nhau: hình vuông, hình tam giác, hình ngũ giác,...
b) Để vẽ các hình vuông có kích thước khác nhau
c) Để vẽ các hình tam giác có kích thước khác nhau
d) Parameter Size là không cần thiết

Function sau có mấy Parameters: draw a house (size: 150px ; color1: red; color2: black)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Muốn sử dụng Function thì ta phải làm như thế nào?
a) Copy các câu lệnh định nghĩa Function rồi đặt vào nơi mà ta muốn nó được thực hiện
b) Khéo tên Function vào nơi mà ta muốn nó được thực hiện
c) Khéo tên Function vào phần định nghĩa Function
d) Không cần làm gì, máy tính sẽ tự sử dụng Function

Làm sao để máy tính có thể hiểu được Function Jump thực hiện những công việc gì?
a) Bảo máy tính nhảy giống như con ếch
b) Sử dụng câu lệnh Jump nối vào sau câu lệnh When Space key pressed
c) Định nghĩa Function Jump bằng các câu lệnh di chuyển có sẵn
d) Máy tính không thể hiểu được Function

Function là gì?
a) Có thể coi Function như một câu lệnh mới được định nghĩa bởi các câu lệnh cũ
b) Là nhóm các khối lệnh giống nhau
c) Là một dạng Sự kiện (Event) đặc biệt
d) Là các câu lệnh cũ, có sẵn

Tên của Function....
a) Là một chuỗi ký tự bất kỳ
b) Thường được đặt theo chức năng của Function
c) Thường là một con số
d) Là một câu lệnh

Số lượng Parameters tối đa của một Function là
a) 1
b) 2
c) 5
d) Không giới hạn

Add number input có nghĩa là gì?
a) Thêm parameter là dạng số cho Function
b) Thêm parameter là dạng chữ cho Function
c) Thêm parameter là dạng boolean (đúng/sai) cho Function
d) Thêm tên cho parameter

Add string input có nghĩa là gì?
a) Thêm parameter là dạng số cho Function
b) Thêm parameter là dạng chữ cho Function
c) Thêm parameter là dạng boolean (đúng/sai) cho Function
d) Thêm tên cho parameter

Add boolean input có nghĩa là gì?
a) Thêm parameter là dạng số cho Function
b) Thêm parameter là dạng chữ cho Function
c) Thêm parameter là dạng boolean (đúng/sai) cho Function
d) Thêm tên cho parameter

Add label text có nghĩa là gì?
a) Thêm parameter là dạng số cho Function
b) Thêm parameter là dạng chữ cho Function
c) Thêm parameter là dạng boolean (đúng/sai) cho Function
d) Thêm tên cho parameter

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 32046 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register