Scratch Begin Hacked: Question Preview (ID: 32045)


Below is a preview of the questions contained within the game titled SCRATCH BEGIN HACKED: Review Questions For Scratch Begin Course .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Một Sprite có 3 costumes là Study, Eat và Sleep. Hiện tại nhân vật đang ở costume Study. Ta có thể dùng câu lệnh nào để Sprite chắc chắn biến đổi từ costume Study sang costume Sleep?
a) Next costume
b) Switch costume to Sleep
c) Switch costume to Study
d) Không có câu lệnh nào

Câu lệnh nào giúp chúng ta biết được một nhân vật có đang chạm vào con trỏ chuột hay không?
a) If on edge, bounce
b) Broadcast message1
c) Key space pressed?
d) Touching mouse-pointer

Câu lệnh nào dưới đây giúp cho nhân vật di chuyển đến vị trí con trỏ chuột?
a) Go to random-position
b) Go to mouse-pointer
c) Go to x:5 y:5
d) Glide 1 secs to x:10 y:10

Câu lệnh nào giúp nhân xoay về hướng con trỏ chuột?
a) Move 10 steps
b) Point towards mouse-pointer
c) When this sprite clicked
d) Go to front

Đâu là câu lệnh để thay đổi hình dạng (Costume) cho nhân vật?
a) Switch backdrop to ....
b) Switch costume to ....
c) Change color effect by 35
d) Play sound ....

Muốn cho nhân vật Move 10 steps cho đến khi chạm vào màu đỏ thì ta sẽ dùng câu lệnh nào
a) Forever (move 10 steps)
b) Repeat 10 (Move 10 steps)
c) Repeat unitl touching Red (Move 10 steps)
d) Wait 10 secs, Move 10 steps

Để di chuyển nhân vật bằng các phím mũi tên thì các khối lệnh di chuyển cần nối với Sự kiện (Event) nào?
a) When this sprite clicked
b) When green flag clicked
c) When backdrops switch to ......
d) When .... key pressed

Phép toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nằm trong mục nào?
a) Operator
b) Event
c) Control
d) Motion

Để tạo ra điểm số (Score) của người chơi thì ta phải làm như thế nào?
a) Vào Data, chọn Make a List
b) Vào Operation chọn phép tính +
c) Vào Event chọn When this sprite clicked
d) Vào Data, chọn Make a Varible

Các câu lệnh touching .... nằm trong mục(Category) nào?
a) Sound
b) Look
c) Control
d) Sensing

Em sẽ thay đổi số nào trong câu lệnh sau để nhân vật di chuyển chậm hơn: Glide 1 secs to x:100, y:165
a) x: 100
b) 1 secs
c) y: 165
d) Không thể sửa cho nhân vật di chuyển chậm hơn được, phải dùng câu lệnh khác

Bạn Mon lập trình cho nhân vật: Khi chạm vào màu vàng thì biến mất. Nhưng sau khi chạm vào màu vàng, nhân vật biến mất mãi mãi dù cho không chạm vào màu vàng nữa. Tại sao vậy?
a) Vì câu lệnh If touching color yellow nằm trong câu lệnh Forever
b) Vì chưa có chỗ nào để câu lệnh Show
c) Vì không có câu lệnh điều khiển nhân vật di chuyển
d) Vì nhân vật không chạm vào màu vàng

Nhân vật trong Scratch được gọi là?
a) Costume
b) Sprite
c) Background
d) Script

Đâu là vị trí (toạ độ) của nhân vật trong Scratch?
a) x: 10321; y: 098135e5
b) k: 23; j: -152
c) x: 210; y: -56
d) k: 45; j:-152; z: 34

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 32045 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register