Nõukogude Liidu Lagunemine.: Question Preview (ID: 31361)


Below is a preview of the questions contained within the game titled NõUKOGUDE LIIDU LAGUNEMINE.: Lahenda ülesanded. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Mis on glasnost Nõukogude Liidus?
a) salastatuse vähendamine, avalikustamine vene keeles
b) majandustõus
c) majanduse arendamine
d) riigijuhtide tagandamine

Mis on perestroika NSV Liidus?
a) Viisaastaku plaan
b) ettevõtete suurem iseseisvus, erasektori arendamine
c) liiduvabariikide iseseisvumine
d) liiduvabariikide lagunemine

1985. aasta märstsi sai NLKP peasekretäriks.
a) Boriss Jeltsin
b) Aleksandr Jakovlev
c) Mihhail Gorbatšov
d) Leonid Brežnev

Sõjaväe liinis toimus...
a) ulatuslik relvastuse suurendamine
b) ulatuslik relvastuse vähendamine
c) armee ümberpaiknemine
d) armee laialisaatmine

1989. aastal viidi Nõukogude väed välja ...
a) Eestist
b) Leedust
c) Lätist
d) Afganistanist

NL välispoliitika muutus......
a) avatumaks
b) kinnisemaks
c) sõjakamaks
d) äraootavamaks

1986. aastal kohtus NL juht Gorbatšov .......
a) USA mustanahaliste esindajatega
b) USA riigipeaga
c) USA naiste ühendusega
d) USA osariikide juhtidega

NL suhted paranesid ......
a) Hiinaga
b) Jaapaniga
c) Gruusiaga
d) Valgevenega

Kommunistlik partei mõju
a) muutus väiksemaks
b) suurenes
c) laienes
d) kadus

Gorbatšovi järglane riigipeana oli
a) Leonid Brežnev
b) Boriss Jeltsin
c) tema poeg
d) Aleksei Romanov

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 31361 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register