TEORI PERMINTAAN: Question Preview (ID: 31358)


Below is a preview of the questions contained within the game titled TEORI PERMINTAAN: Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Jika kerajaan menaikkan cukai, maka pendapatan pengguna akan menurun dan ini menyebabkan kuasa beli menurun seterusnya mengurangkan permintaan pasaran dan juga sebaliknya. Pernyataan ini merujuk kepada...
a) Dasar kerajaan
b) Dasar swasta
c) Kadar faedah dan kemudahan kredit
d)

Apabila tibanya musim tertentu, barang yang berkaitan dengan musim tersebut akan meningkat. Contohnya, apabila musim hari raya, permintaan terhadap baju kurung dan baju Melayu akan meningkat. Faktor apakah yang merujuk kepada pernyataan ini?
a) Musim
b) Citarasa
c) Harga barang lain
d)

Berikut merupakan pernyataan yang berkaitan dengan barang neutral, KECUALI...
a) Barang neutral adalah barang yang tiada kena mengena.
b) Barang ini dapat menggantikan fungsi barang lain.
c) Perubahan harga barang A tidak akan menyebabkan perubahan permintaan barang D.
d)

'Beras hancur' merupakan contoh bagi jenis barang...
a) Barang normal
b) Barang mesti
c) Barang bawahan
d)

Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan yang positif diantara citarasa pengguna dan permintaan dalam faktor citarasa pengguna?
a) Citarasa yang positif akan meningkatkan permintaan manakala citarasa yang negatif akan mengurangkan permintaan.
b) Permintaan berdasarkan jangkaan harga masa depan.
c) Pelanggan tidak ingin membeli.
d)

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan iaitu struktur penduduk, KECUALI...
a) Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai mempunyai permintaan yang tinggi.
b) Jika penduduk yang majoritinya adalah golongan remaja, maka permintaan terhadap barangan remaja turut meningkat.
c) Kerana ingin berjimat cermat, permintaan dalam kawasan tersebut adalah tinggi.
d)

Faktor permintaan yang berkaitan dengan jumlah penduduk adalah faktor...
a) Citarasa pengguna
b) Harga barang itu sendiri
c) Harga barang lain
d) Struktur penduduk

Pilih satu faktor pengeluaran yang berkaitan dengan jenis barang seperti barang pengganti, barang penggenap dan barang neutral.
a) Harga barang lain
b) Citarasa pengguna
c) Jangkaan harga masa depan
d) Harga barang itu sendiri

'Semakin tinggi harga, semakin kurang barang diminta.' Melalui pernyataan ini, pilih faktor yang betul yang mempengaruhi permintaan.
a) Harga barang lain
b) Harga barang itu sendiri
c) Barang pengganti
d) Barang penggenap

Faktor pendapatan pengguna menentukan kuasa belinya. Kesan daripada pendapatan pengguna mempengaruhi permintaan kepada jenis barang...
a) Barang pengganti, barang penggenap dan barang neutral
b) Barang mahal dan barang murah
c) Barang normal, barang bawahan dan barang mesti
d) Barang popular dan barang kurang popular

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 31358 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register