Edukasyon Sa Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30717)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: Panalo Ako! Sa Isip, Salita At Gawa .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Si Baron ay laging huli pumasok sa klase sapagkat siya ay?
a) Gabi na natutulog.
b) Mabilis mag-ayos ng sarili .
c) Maagang natutulog.
d) Wala sa nabanggit

May paligsahan ng sayawan sa inyong eskwelahan.Ano ang dapat piliin ng inyong guro?
a) Matamlay sa pagsayaw
b) Hindi kaya sumusunod sa hakbang
c) Masigla sa pagsayaw.
d) Mabagal kumilos

Sina Jane at Jen ay nag-away sa loob ng klase .Ano ang maaaring sabihin ng kanilang guro?
a) Huwag nang ulitin ang pakikipag-away
b) Ulitin ang pakikipag-away dahil tamang Gawain ito
c) Mag-away kahit na nasa loob ng klase
d) Papalabasin ang estudyante

Kumain si Carol ng chocolate bago matulog.Ano ang dapat gawin ni Carol?
a) Matulog kaagad
b) Uminom ng tubig
c) Mag-sisipilyo
d) Parehong tama ang B at C

Sino ang dapat lapitan kapag sumasakit ang iyong ngipin?
a) Guro
b) Bumbero
c) Dentista
d) karpintero

Bakit kailangan ng sapat na oras sa tuLog?
a) Para lumakas ang katawan
b) Para magkaroon ng magandang kalusugan
c) Para lumaki
d) Lahat ng nabanggit

Alin ang dapat sundin sa pangangalaga sa katawan?
a) Maligo araw-araw
b) Maligo sa ulan kahit may sakit
c) Maglaro sa baha
d) Wala sa nabanggit

Si Jessica ay may sakit .Ano ang dapat niyang kainin?
a) Chichirya
b) Soft drinks
c) Gulay
d) Kendi

Ang mga sumusunod ay mga pangunahing tungkulin ng isang nagdadalaga/nagbibinata sa kanyang sarili maliban sa:
a) Makabuluhang Paggamit ng mga Hilig
b) Paghahanda para sa pagbuo ng makabuluhang relasyon sa hinaharap
c) Pagpapaunlad ng Talento at Kakayahan at Wastong Paggamit ng mga ito
d) Pagharap at Wastong Pamamahala sa mga Pagbabago sa Yugto ng Pagdadalaga/Pagbibinata

Alin ang Hindi dapat gawin upang maiwasan ang pagkakasakit?
a) Kumain ng masustansyang pagkain.
b) Panatilihing malinis ang pangangatawan
c) Pabayaang marumi ang sarili
d) Mag-ehersisyo

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30717 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register