Edukasyon Sa Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30671)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: Pagpapakatao .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

1. Nakita mong namumula ang iyong kaklase ano ang iyong gagawin?
a) Papainumin ng tubig
b) Papaypayan
c) Patutulugin
d) Lahat ng nabanggit

2. Napansin mo na may karamdaman ang iyong kaibigan anong gagawin mo?
a) Tititigan
b) Tatawanan
c) Tutulungan
d) Di papanisinin

3. Paano mo gagamutin ang karamadam ng iyong kaibigan(bumalik sa tanong bilang dalawa)
a) Bigyan ng gamut
b) Isugod sa doctor
c) Bigyan ng payong
d) Wala sa nabanggit

4. Ano-ano ang karaniwang karamdaman ng isang tao?
a) Ubo
b) Sipon
c) Lagnat
d) Lahat ng nabanggit

5. Bakit sa tingin mo nagkakaroon ng karamdamam ang isang tao?
a) Alagaan ang sarili
b) Pabaya sa sarili
c) Umiinom ng vitamins
d) Nag-eehersisyo

6. Paano natin maalagaan ang ating katawan?
a) Kumain ng masustansyang pagkain
b) Magpuyat
c) Kumain ng chichirya
d) Uminom ng soft drinks

7. Pumili kung ano dito nag masusustansyang pagkain?
a) Alak
b) Softdrinks
c) Gulay
d) Candy

8. Anong bitamina ang makukuha sa pagkain ng gulay at prutas?
a) Vitamin A
b) Vitamin B
c) Vitamin C
d) Lahat ay tama

9. Bakit mahalaga ang pagkain ng gulat at prutas?
a) Dahit sa sustansya nito
b) Dahil ito ay mapait
c) Dahil ito ay mura
d) Wala sa nabanggit

10. Si ana ay kumakain ng kalabasa ano ang matutulong ng kalabasa sa kanya?
a) Pampalinaw ng mata
b) Nakakapagtae
c) Pampatulog
d) Wala sa nabanggit

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30671 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register