בשביל העברית 4: Question Preview (ID: 30506)


Below is a preview of the questions contained within the game titled בשביל העברית 4: שער 3 .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

התחרות, החיות אכלו הרבה_____________________
a) אחרי ש
b) לפני ש
c) לפני
d) בזמן ש

הארנב הלך לישון ________________ התחרות
a) לפני ש
b) בזמן
c) בזמן ש
d) אחרי

הצב הלך לאט, אבל הוא ______________ בתחרות את הארנב.
a) האט
b) מיהר
c) הפסיד
d) ניצח

החיות היער ______________ לעשות תחרות בין הצב לארנב
a) תחרות
b) החליטו
c) ביקשו
d) שמעו

הצב לא ______________ כמו הארנב
a) חכם
b) איטי
c) מהיר
d) מוקדם

הארנב ___________________ עד שהצב יתחיל ללכת
a) קיבל
b) ניצח
c) חיכה
d) מיהר

התחרות בין הצב לארנב, האריה צחק על הצב שהולך כל כך לאט _________________
a) בזמן
b) מזמן ש
c) לפני ש
d) אחרי שש

הבת שלי ________________ כל דבר לרגע האחרון
a) מחכה
b) מבקרת
c) דוחה
d) מקבלת

לפני פסח ,כיתה ו' _________________ בבית האבות כדי לעשות מודל סדר
a) מבקרת
b) מבקרים
c) לבקר
d) ביקור

אחרי ההצגה, כיתה ח' _________________ לטיול לישראל
a) מחכים
b) מחכה
c) לחכות
d) חיכתה

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30506 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register