בנין פיעל בוחן: Question Preview (ID: 30242)


Below is a preview of the questions contained within the game titled בנין פיעל בוחן: כתוב את הפועל הנכון .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

זמן עבר ,אתה, שורש פ.ס.ל
a) פיסלת
b) פיסל
c) פיסלה
d) פיסלנו

שורש ט.י.ל זמן הווה הן
a) מטייל
b) מטיילים
c) מטיילת
d) מטיילות

זמן עבר היא שורש נ.ג.נ
a) ניגנה
b) ניגנתם
c) ניגנתן
d) ניגנתי

שורש ל.מ.ד זמן הווה, היא
a) לימדנו
b) מלמדת
c) לימדו
d) לימד

שורש מ.ה.ר זמן עבר אתם
a) מיהר
b) מיהרו
c) מיהרתם
d) מיהרנו

שורש ח.פ.ש זמן הווה. אני
a) חיפשת
b) חפשתי
c) מחפשים
d) מחפש

שורש ק.ב.ל זמן עבר, את
a) קיבלת
b) קיבלה
c) קיבלו
d) קיבל

זמן עבר ,הם שורש א.ח.ר
a) אחר
b) אחרתי
c) אחרו
d) אחרנו

שורש ד.ב.ר זמן עבר אנחנו
a) דיברתי
b) דיברנו
c) דיברת
d) דיברו

שורש א.ב.ד ,זמן הווה ,הן
a) אבדו
b) מאבדות
c) אבדנו
d) מאבדת

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30242 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register