EduKASYON SA PAGPAPAKATAO: Question Preview (ID: 30216)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: Kaligtasan Panghawakan .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng katatagan ng loob?
a) Mag-alaga ng halaman
b) Makipag-away sa kamag-aral
c) maglaro sa labas kahit umuulan
d) magpabakuna ka laban sa epidemya o sakit

Piliin sa sumusunod na sitwasyon ang naglalarawan ng katatagan ng loob.
a) Aawayin ang kamag-aral.
b) Pagtatawanan mo ang mga maling ginagawa ng iba.
c) Sasawayin mo ang mga maling ginagawa ng iba.
d) Babastusin ang matandang naglalakad sa kalye.

Nakita mo si bert na kumokopya ng takdang-aralin kay Juan.Ano ang dapat mong gawin?
a) Gagaya ka kay Bert
b) Aawayin si Bert
c) Sasabihin mo sa iyong guro ang maling ginagawa ni Bert.
d) Hahayaan mo lamang si bert na mangopya kay Juan

Nakabangga nina Gelo at David si Gng.De Gula dahil sila’y nagtatakbuhan sa karinderya dahil sa hindi pagsunod sa paalala na napaskil sa pader ay ____?
a) Ipinagpatuloy nila ang pagtakbo.
b) Pinagsabihan ni Gng.De Gula sina Gelo at David at sila’y humingi ng paumanhin.
c) Pinbagpulot ng kalat.
d) Hinayaan lang sila.

Pinagsabihan ka ng iyong kaibigan dahil lagi mong kinukuha ang kanyang lapis ng hindi nagpapaalam.Ano ang magiging reaksyon mo?
a) Tatanggapin mo ang opinion ng iyong kaibigan.
b) magagalit ka
c) Susuntukin mo siya.
d) walang reaksyon

Sinabihan ka ng guro mo na magbasa ka palagi pagkatapos ng klase.Ano ang gagawin mo?
a) Sasang-ayon ka sa mungkahi ng iyong guro
b) magtatanong ka sa kanya kung ano ang dahilan.
c) walang gagawin.
d) wala sa nabanggit

Kinausap ka ng iyong guro at sinabihan na dapat maligo bago pumasok sa paaralan.Ano ang magiging reaksyon mo?
a) Hayaan mo ang sinabi niya.
b) Hindi mo susundin ang sinabi ng iyong guro.
c) susundin ang sinabi ng guro
d) Babaliwalain ko ito

Pinaalalahanan ka ng iyong ina dahil palagi mong inaaksaya ang tubig na iniigib ng iyong kuya.Susundin mo ba ito?
a) Oo,kasi mahirap mag-igib ng tubig.
b) Hindi,kasi gusto mong maglaro ng tubig.
c) Parehong tama ang A at B.
d) wala sa nabanggit

Napansin mong sobra ang sukli sa iyo ng tinder a kahit na matindi ang iyong pangangailangan ay isinauli mo ito. Tama ba ang iyong ginawa?
a) Oo,kasi mas kailangan niya ang pera.
b) .Oo,kasi mas magandang gumawa ng mabuti at maaari kang umani ng papuri
c) Hindi,kasi pinapahiya ka nila.
d) Hindi,kasi di ako tumatanggap ng pagkakamali

Pinagsabihan ka ng ate mo na dapat magpakita ng paggalang habang nakikipag-usap sa mga nakatatanda.Ano ang Reaksyon mo?
a) Hayaan ko siyang sawayin niya ako
b) Magpapasaway ako lalo.
c) Susundi ko ang gusto ni ate dahil iyon ang tama
d) Hindi ko siya susundin.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30216 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register