Mahal Ko, Kapwa Ko: Question Preview (ID: 30065)


Below is a preview of the questions contained within the game titled MAHAL KO, KAPWA KO: Mga May Kapansanan: Mahalin At Igalang! To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Nakita mong hirap magbasa ang iyong kamag-aral dahil sa labo ng kaniyang mata. Ano ang gagawin mo gayong sa likuran nakapwesto ang kaniyang upuan?
a) Hindi ko na lang siya papansinin
b) Tutuksuhin ko siya na may malabong paningin
c) Sasabihin ko sa kaniya na mabuting lumipat siyang upuan upang makita niya ang nasa pisara.
d) Wala sa nabanggit

May nakita kang pilay na tumatawid sa kalsada. Ano ang iyong gagawin?
a) Pagtatawanan siya
b) Itutulak ko siya
c) Tutulungan siya at aalalayan sa pagtawid
d) Wala sa nabanggit

Sa iyongpaglalakad, nakakitakangisangmatandangnaka-salaminnanaglalakadsa di kalayuan. Nakitamongnahulogangkaniyangsalaman.Sinubukanniyangkapainsadaanangsalaminngunit di niyamakuhadahilsalabongkaniyangmata. Anoangiyonggagawin?
a) Pabayaan siya
b) Huwag na lamang pansinin
c) Kunin ang salamin at itakbo
d) Iabot sa matanda ang kanyang salamin

Mayroon kang kamag-aral na may mahinang pandinig. Nagtanong ka sa kaniya tungkol sa inyong proyekto sapagkat hindi mo alam ang gagawin ngunit hindi niya marinig ang iyong tanong. Ano ang mabuti mong gawin?
a) Sigawan siya
b) Sabihin sa kaniyang bingi siya
c) Isulatnalamangsapapelangiyongtanong
d) Maghanapngibangpagtatanungan

May nakita kang matandang bulag.
a) Aalalayan ko siya maglakad.
b) Di na lang papansinin.
c) Itutulak ko siya.
d) Wala sa nabanggit.

May kamag aral kang pilay.
a) Hindi ko siya kakaibiganin
b) Iiwasan ko siya.
c) Kakaibiganin ko siya kahit siya ay may kapansanan.
d) Wala sa nabanggit.

Bulag ang iyong kapatid.
a) Ikakahiya ko siya.
b) Ako ang magsisilbing mata niya.
c) Pababayaan ko siya.
d) Wala sa nabanggit.

May nakita kang batang bulag.
a) Pagtatawanan ko siya.
b) Iintindihin ko ang kaniyang kalagayan.
c) Iiwasan ko.
d) Wala sa nabanggit.

Hindi ka marinig ng iyong kamag aral.
a) Sisigawan ko siya.
b) Pagtatawanan ko siya.
c) Magagalit ako sa kaniya.
d) Wala sa nabanggit.

Nadapa ang iyong kamag aral na pilay.
a) Hindi ko papansinin.
b) Pagtatawanan ko.
c) Tutulungan ko siyang makatayo.
d) Wala sa nabanggit.

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30065 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register