Edukasyon Sa Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30017)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: Paunang Pagsusulit .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

1. palaging ganado at nakangiti si jelly anong pag-uugali meron siya?
a) a. masiyahin
b) b. mahiyain
c) c. palaaway
d) d. makulit

2. Si Cath ay madalas nag wawala pag di nasusunod ang gusto niya. Anong pag uugali meron siya?
a) a. iritable
b) b. spoiled
c) c. palaaway
d) d. lahat ng nabanggit

3. Ano ang mga pag-uugali ang meron dapat ang isang bata
a) a. pasaway
b) b. masunurin
c) c. iyakin
d) d. A at C

4. Ano ang pag-uugali na dapat iwasan ng isang bata
a) a. magalang
b) b. mapagmahal
c) c. masiyahin
d) d. wala sa nabanggit

5. Ang bata ay gumagamit ng PO at OPO pag sumasagot o nakikipag-usap sa nakakatanda. Anong pag uugali meron siya
a) a. mapagmahal
b) b. magalang
c) c. mabait
d) d. masiyahin

6. Si Christine ay tumutulong sa gawaing bahay. Anong pag uugali meron siya
a) a. mabait
b) b. matulungin
c) c. masipag
d) d. lahat ay tama

7. Alin sa pagpipilian na pag uugali ang tama
a) a. si Jelly ay madalas makipag away
b) b. si Romel ay palakaibigan sa lahat
c) c. si Tin ay masiyahin at mapagbigay
d) d. Tama ang B at C

8. Tama bang sumama ka sa hindi mo kakilala
a) a. tama
b) b. mali
c) c. maari
d) d. A at C

9. Pakikipagsuntukan sa kamag aral
a) a. tama
b) b. mali
c) c. siguro
d) d. wala sa nabanggit

10. Nakikipaglaro at nakikisalamuha sa kamag aral
a) a. tama
b) b. mali
c) c. siguro
d) d. wala sa nabanggit

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30017 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register