Edukasyon Sa Pagpapakatao: Question Preview (ID: 30016)


Below is a preview of the questions contained within the game titled EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO: Its My First Test .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

1.Kumakain Siya Ng Marami
a) a. Tamang pangangalaga sa katawan
b) b. maling pangangalaga sa katawan
c) c. parehong tama
d) d. parehong mali

2. Di Naghuhugas Ng Kamay Bago
a) a. maling pangangalaga sa katawan
b) b. Tamang pangangalaga sa katawan
c) c. Lagi Siyang Matamlay At May sakit
d) d. Lagi Siyang Inaantok SaKlase

3. Nagpupuyat Sa Gabi
a) a. Tamang pangangalaga sa katawan
b) b. parehong tama
c) c. maling pangangalaga sa katawan
d) d. parehong mali

4. Di Nagsisipilyo Pagkatapos Kumain
a) a. LagiSiyangInaantok SaKlase
b) b. Lagi Siyang Matamlay At May sakit
c) c. Tamang pangangalaga sa katawan
d) d. maling pangangalaga sa katawan

5. Di Kumakain Ng Prutas At Gulay
a) a. maling pangangalaga sa katawan
b) b. Tamang pangangalaga sa katawan
c) c. parehong tama
d) d. wala sa nabanggit

6. Naliligo Araw Araw
a) a. tama
b) b. mali
c) c. parehong tama
d) d. wala sa nabanggit

7. Nagsisipilyo Ng Ngipin Tatlong(3) Beses IsangAraw
a) a. mali
b) b. tama
c) c. parehong mali
d) d. wala sa nabanggit

8. Natutulog Sa Tanghali
a) a. mali
b) b. hindi tama
c) c. tama
d) d. wala sa nabanggit

9. Nag- EehersisyoArawAraw
a) a. tama
b) b. mali
c) c. a at b
d) d. wala sa nabanggit

10. Nag-Iipit Parati Ng Buhok( Para Sa MgaBabae)
a) a. hindi tama
b) b. wastong paggawa
c) c. tama
d) d. wala sa nabanggit

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 30016 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register