ஒலி வேறுபாடு: Question Preview (ID: 29831)


Below is a preview of the questions contained within the game titled ஒலி வேறுபாடு: ஒலி வேறுபாடு விளையாட்டுகள் .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

பழம்
a) உணவு
b) கனி
c) மாங்காய்
d) மிட்டாய்

ஆண்
a) ஆடவன்
b) பெண்
c) சிறுவன்
d) சிறுமி

பலம்
a) சக்தி
b)
c)
d)

கனை
a)
b)
c) ஒலி
d)

ஆணை
a)
b)
c) யானை
d)

கயிறு
a)
b)
c) நாண்
d)

இசை
a)
b)
c)
d) பண்

மாதா
a)
b)
c) அம்மா
d)

அப்பா
a)
b)
c) தகப்பன்
d)

அண்ணன்
a)
b) தமையன்
c)
d)

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 29831 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register