Els Envasos: Question Preview (ID: 29828)


Below is a preview of the questions contained within the game titled ELS ENVASOS: Joc Per Aprendre .To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Resistents, s'emmagatzemen fàcilment, de cost elevat, molt lleuger i la mateixa pressió del seu contingut manté l’estructura de l'envàs.
a) Alumini
b) Paper
c) Llauna
d) Textil

Barats, lleugers, fàcilment alterables, donen solidesa, embalatge exterior.
a) Vidre
b) Suro
c) Alumini
d) Cartó

Els envasos d'alumini porten estany.
a) Sí
b) No
c)
d)

Els envasos cel·lulòsics poden de vegades estar en contacte amb l'aliment.
a) Sí
b) No
c) Depèn del temps que triguem a consumir l'aliment
d)

Resistents, s’emmagatzemen fàcilment. Cost elevat. Làmina de ferro coberta d’estany (evita el rovell).
a) Alumini
b) Llauna
c) Bric
d) Fusta

Els envasos de vidre són més barats que els termoplàstics i més cars que els metàl·lics.
a) Sí
b) No
c)
d)

Molt popular. S'alternen capes de: paper, plàstic, cartó i metall, sumant-se les seves característiques. Difícil gestió ambiental.
a) Paper
b) Suro
c) Bric
d) Polipropilè (PET)

Fabricació econòmica i fàcil, de gran resistència mecànica i flexible.
a) Alumini
b) Cartó
c) Bric
d) Polipropilè

Fràgil, molt pesant, higiènic, vistós i permet veure el contingut.
a) Llauna
b) Alumini
c) Vidre
d) Polipropilè

Són resistents, permeten la transpiració i poden fer malbé l’aliment.
a) Orgànics
b) Inorgànics
c) Termoplàstics
d) Metàl·lics

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 29828 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register