Avraham En Sara: Question Preview (ID: 2869)


Below is a preview of the questions contained within the game titled AVRAHAM EN SARA: Toets Bij Tenach Boek 1 Avraham En Sara 8 Jr E.o. To play games using this data set, follow the directions below. Good luck and have fun. Enjoy! [print these questions]


Play games to reveal the correct answers. Click here to play a game and get the answers.

Wie waren de eerste Joden?
a) Avraham en Sara
b) Noach en Na'ama
c) Mosjee, Aharon en Mirjam
d) Adam en Chava

Avraham geloofde als eerste mens dat ......
a) er maar EEN God is, de Schepper van de hemel en de aarde en alles wat daarop leeft
b) ieder huis zijn eigen beschermgod heeft
c) het goed is om voor afgodsbeeldjes te bidden.
d) de zon en de maan de belangrijkste goden zijn.

Avraham vraagt God de stad Sedom niet te verwoesten als er nog ...... (hoeveel) goede mensen wonen.
a) 10
b) 100
c) 40
d) 7

Wat doet Avraham als hij voor de ingang van zijn tent zit en 3 onbekende mannen ziet
a) alle 3 de antwoorden zijn goed
b) Hij biedt ze een maaltijd aan
c) Hij biedt ze water aan
d) Hij loopt ze tegemoet en verwelkomt hen

Hoeveel nakomelingen belooft God aan Avraham?
a) Zoveel als er sterren aan de hemel staan
b) Zoveel als er vissen in de zee zwemmen
c) 12 zonen
d) Een huis (tent) vol

Wat is het teken van het Verbond tussen God en Avraham?
a) De brit mila (besnijdenis)
b) De Tora
c) De sjabbat
d) De regenboog

Als Sara 90 jaar is, hoort zij dat ze een zoon zal krijgen. Zij moet daarom ......
a) lachen
b) meteen haar beste vriendin spreken
c) twitteren
d) huilen

De zoon die Avraham en Sara krijgen heet:
a) Jitschak
b) Mosjee
c) Lot
d) Jismaeel

Sara geeft haar slavin Hagar als 2de vrouw aan Avraham, Avraham en Hagar krijgen een zoon. Die zoon heet .....
a) Jismaeel
b) Jona
c) Ja'akov
d) Jitschak

Avraham koopt de grot van Machpala. H ij gebruikt de grot als:
a) begraafplaats
b) wijnkelder
c) verstop plek
d) voorraad schuur

Play Games with the Questions above at ReviewGameZone.com
To play games using the questions from the data set above, visit ReviewGameZone.com and enter game ID number: 2869 in the upper right hand corner at ReviewGameZone.com or simply click on the link above this text.

TEACHERS / EDUCATORS
Log In
| Sign Up / Register